Baza przetargów publicznych i zleceń prywatnych dla Twojej firmy!

Dzisiaj dodaliśmy 908 przetargów, zamówień i zleceń prywatnych. Liczba wszystkich ogłoszeń 13 956 347.

Nowe przetargi, zlecenia, projekty oraz licytacje


Statystyki ofert

Sprawdź nas, zobacz ile ofert dodajemy


4 358

ofert dodanych wczoraj

25 147

w ostatnich dniach

Dodatkowo 55812 ogłoszeń z zagranicy (z czego 11901 jest aktualnych).

Dwoje ludzi podpisujących ofertę przetargową przy kubku kawy

Czym podpisać oferty przetargowe?

W przetargach krajowych (postępowaniach przetargowych poniżej progu unijnego) do podpisywania oferty dozwolone są 3 rodzje podpisów elektronicznych: podpis kwalifikowany elektroniczny, podpis osobisty (podpis z dowodu osobistego) i podpis zaufany (inaczej Profil Zaufany). W przetargu unijnym (postępowaniach przetargowych powyżej progów unijnych) dopuszczony jest jedynie podpis kwalifikowany elektroniczny.
Pamiętaj! jeśli podpisujesz ofertę w formacie XAdES, jako ofertę składasz dwa pliki: ofertę (plik z danymi) oraz plik podpisu (plik, który powstał po złożeniu podpisu, ma on z reguły niewielki rozmiar, a jego nazwa zakończona jest. XAdES).

Grupa ludzi stojąca obok tabel, planuje kolejne działania

Planowanie przetargów

Każdy z zamawiających na początku nowego roku kalendarzowego zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ opublikować na swojej stronie internetowej i w Biuletynie Zamówień Publicznych plan wszystkich postępowań przetargowych, które będą realizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązani są również do aktualizacji zamieszczonego planu. Opublikowane planowane zamówienia oraz ich aktualizacje znajdziecie Państwo tutaj - planowane zamówienia.

Grupa ludzi stojąca za wykresem, prezentuje zyski

Jak wycenić swoją ofertę do przetargu?

Dobrym rozwiązaniem, aby zobaczyć, jak kształtują się ceny danego asortymentu na rynku zamówień publicznych jest sprawdzenie wyników przetargów na dany produkt. Wyniki przetargów znajdą Państwo na naszej stronie - wyniki przetargów. Zawierają informacje o tym, ile ofert zostało złożonych w danym przetargu oraz kiedy i na jaką kwotę została zawarta umowa. Ponadto mogą się Państwo posiłkować również informacją o złożonych ofertach i ich cenach, którą po otwarciu ofert umieszczają zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kobieta trzymająca lupę przy pliku z dokumentem

Gdzie zamawiający publikują aktualne przetargi?

Zamawiający w przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł netto, a poniżej progu unijnego w trybie podstawowym zobowiązani są ustawą Prawo zamówień publicznych do zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku przetargów powyżej progu unijnego w trybie nieograniczonym zamawiający publikują ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku zamówień poniżej 130 000 zł netto zamawiający publikują te ogłoszenia, zgodnie z ich wewnętrznym regulaminem. Mogą to być ich strony internetowe, czy platformy na których ogłaszają wszystkie przetargi. Ogłoszenia o aktualnych przetargach znajdziecie Państwo tutaj - przetargi.

Mężczyzna niosący stos dokumentacji do biurka

Udostępnianie ofert konkurencji w postępowaniu przetargowym

Oferty składane do przetargów stanowią załączniki do protokołu postępowania przetargowego. Zamawiający udostępnia je na wniosek wykonawcy i zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i powinien zrobić to niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. Zamawiający nie udostępnia jedynie informacji, które mają charakter poufny (zostały złożone jako tajemnica przedsiębiorstwa). Jeśli wykonawca chce wnioskować również o dokumenty, które zostały złożone przez konkurentów po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego (podmiotowe środki dowodowe), zamawiający udostępnia je również na wniosek wykonawcy, ale dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Mężczyzna i kobieta podają sobie dłoń na tle umowy

Waloryzacja umowy zawartej w wyniku przetargu

Obecnie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych klauzule waloryzacyjne (postanowienia umowne, które przewidują możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia) powinny znaleźć się we wszystkich umowach, które zostaną podpisane w wyniku rozstrzygniętych przetargów na dostawy, usługi lub roboty budowlane, jeśli umowy te zostaną zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zamawiający ma możliwość podniesienia wynagrodzenia wykonawców w umowach zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych, które nie zawierały klauzul waloryzacyjnych powołując się na art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli wszystkie przesłanki tam opisane zostały spełnione.