01000000-7 Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych

02000000-4 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

05000000-5 Ryby i inne produkty rybołówstwa, usługi związane z rybołówstwem

10000000-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne

11000000-0 Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty

12000000-7 Rudy uranu i toru

13000000-4 Rudy metali

14000000-1 Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty

15000000-8 Produkty spożywcze i napoje

16000000-5 Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły

17000000-2 Tekstylia i wyroby włókiennicze

18000000-9 Ubrania i dodatki

19000000-6 Skóra wyprawiona, wyroby ze skóry oraz obuwie

20000000-6 Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie

21000000-3 Różnego rodzaju masa papiernicza, papier i wyroby z papieru

22000000-0 Różne rodzaje druków i wyroby do drukowania

23000000-7 Produkty i paliwa z ropy naftowej

24000000-4 Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe

25000000-1 Produkty z gumy, tworzyw sztucznych oraz taśmy

26000000-8 Produkty mineralne niemetalowe

27000000-5 Metale zwykłe i podobne produkty

28000000-2 Gotowe wyroby i materiały

29000000-9 Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i części zamienne

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne

32000000-3 Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i podobna

33000000-0 Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne

34000000-7 Pojazdy silnikowe, przyczepy i części pojazdów

35000000-4 Sprzęt transportowy

36000000-1 Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary

37000000-8 Odzyskane surowce wtórne

40000000-2 Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii

41000000-9 Woda zlewnicza i oczyszczona

45000000-7 Roboty budowlane

50000000-5 Naprawa, serwisowanie i instalacja

52000000-9 Usługi handlu detalicznego

55000000-0 Usługi hotelarskie i restauracyjne

60000000-8 Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów

61000000-5 Usługi transportu wodnego

62000000-2 Usługi transportu lotniczego

63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej

66000000-0 Usługi pośrednictwa finansowego

67000000-7 Usługi pomocnicze pośrednictwa finansowego

70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości

72000000-5 Usługi komputerowe i podobne

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne

75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

76000000-3 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa

78000000-7 Usługi drukowania, publikowania i podobne

80000000-4 Usługi edukacyjne

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego

91000000-4 Usługi organizacji członkowskich

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

93000000-8 Różne usługi

95000000-2 Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego

99000000-0 Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy