Drukuj PDF
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Klubu „Karino” przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wewnętrzną instalacją hydrantów 25
Identyfikator #9998767
Podgląd Oferta przeglądana 33 razy
Więcej informacji
Kategoria
Wyniki przetargów
Źródło informacji
BZP
Organizator
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Telefon: 12 644 24 32
Fax: 12 644 24 32
Email: biuro@krakownh.pl
WWW: bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e0ed47ab-dd03-48d7-b0f7-d6c1b7e69a42
Kontakt
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
ul. Os. Zgody 1
31-949 Kraków
Województwo/Powiat
małopolskie / Kraków
Opis
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Klubu „Karino” przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wewnętrzną instalacją hydrantów 25. Zakres inwestycji obejmuje następujące główne grupy prac: 1) wydzielenie klatki schodowej poprzez wzniesienie ścianek w klasie odporności ogniowej REI60 oraz montaż drzwi EIS 30 na wszystkich kondygnacjach w obrębie klatki schodowej, 2) wykonanie instalacji napowietrzania i oddymiania klatki schodowej, 3) wykonanie w budynku instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 4) wykonanie w budynku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 na każdej kondygnacji pokrywającą swoim zasięgiem cały budynek, 5) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu spełniający wymagania określone w warunkach techniczno-budowlanych. 6) wykonanie zasilania elektrycznego rozdzielni p.poż., 7) wykonanie zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 do SIWZ Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, 2) niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3) wzorem umowy (IPU – Załącznik nr 1 do SIWZ), 4) ofertą Wykonawcy, 5) pozwoleniem na budowę - Zamawiający informuje, iż wystąpił z wnioskiem o wydanie przedmiotowego pozwolenia na budowę i doręczy je Wykonawcy niezwłocznie po doręczeniu przez organ. 6) wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu. 4. Wykonawca winien wykonać prace i uwzględnić w wycenie: 1) Koszty prac nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a przywołanych w zapisach dotyczących sposobu obliczenia ceny, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w SIWZ, godnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej, 3) Wytycznych Zamawiającego, 4) Oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego, oraz, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody do wysokości powstałej szkody
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45000000-7: Roboty budowlane
45111300-1: Roboty rozbiórkowe
45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421152-4: Instalowanie ścianek działowych
45421146-9: Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5: Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8: Roboty malarskie
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Branże
Budownictwo instalacji ciepłowniczych:
  • instalacje c.o.
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje wewnętrzne
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje wewnętrzne wod-kan
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • adaptacja pomieszczeń, remonty, wykończenia, malowanie, terakota, glazura
  • wyburzenia, rozbiórki
  • wymiana okien, drzwi
Specyfikacja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 134545.11 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PRO-GRES Kamila Antas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Heleny 24/68
Kod pocztowy: 30-838
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 255269
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255269
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255269
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: podwykonawca w zakresie prac elektrycznych
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiajacy przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 568183-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.) w którym nie wpłyneła żadna oferta a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Data dodania 30-09-2019