Regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług i korzystania z Internetowego Serwisu „Oferty-Biznesowe.pl” należącego do DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o.,  dostępnego w Internecie na stronie www.oferty-biznesowe.pl.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: DTK&W - należy przez to rozumieć DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.
Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi informacyjnej świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Stronach - DTK&W i Użytkownik
Usłudze informacyjnej - należy rozumieć stworzenie warunków dostępu do informacji oferowanych przez DTK&W Zespół Ogłoszeniowy w formie określonej w zamówieniu tej usługi.
Dostępie do usługi - należy rozumieć gotowość Usługodawcy do świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy w formie określonej w zamówieniu. Umowie – należy rozumieć umowę lub zamówienie dotyczące świadczenia usług dostępu do Serwisu zawarte między Stronami
Opłacie - rozumie się należność przysługująca DTK&W od Użytkownika wyszczególnioną na fakturze wystawionej przez DTK&W.
Dokonaniu zapłaty - rozumie się przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia oraz wpływ na konto bankowe, wskazane przez Usługodawcę, kwoty obciążającej za dostęp do usługi. Serwisie – rozumie się internetową bazę danych dotyczących: przetargów i zleceń, wyników przetargów,  inwestycji, dotacji, zamieszczona na serwerze.
Bazie firm - rozumie się zbiór firm powstały poprzez indywidualne, bezpłatne umieszczanie na stronie DTK&W danych zainteresowanego podmiotu gospodarczego.
Regulaminie – rozumie się niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
Adresach Elektronicznych DTK&W - rozumie się wszelkie adresy poczty elektronicznej w domenie oferty-biznesowe.pl wykorzystywane w działalności serwisu. Przetwarzaniu danych osobowych - rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych; Ustawie o usługach elektronicznych - rozumie się ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).    

 1. Postanowienia ogólne
  1. DTK&W zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej na udzieleniu mu dostępu do Serwisu, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówionym przez Użytkownika.
  2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie  www.oferty-biznesowe.pl przed złożeniem zamówienia na dostęp do treści Serwisu. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia, składa jednocześnie – poprzez podpisanie formularza zamówienia lub umowy oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.  
 2. Zasady składania zamówień i zawarcie umowy
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej i dokonanie wpłaty na wskazane w formularzu zamówienia konto bankowe.
  3. Złożenie zamówienia może nastąpić także poprzez podpisanie umowy z DTK&W na świadczenie usług dostępu do serwisu.
  4. Wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia przez Użytkownika oznacza:
   1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym dla korzystania z Serwisu;
   2. akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązanie Użytkownika do jego  przestrzegania, poprzez   zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie procesu składania zamówienia;
   3. zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, niestosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.  
  5. Wypełniając formularz zamówienia Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na  otrzymywanie na podany adres elektroniczny oraz telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych używanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o usługach elektronicznych wystosowywanych przez DTK&W.  
  6. DTK&W informuje, że podanie danych przez Użytkownika w procesie składania zmówienia oraz w trakcie korzystania z Serwisu jest dobrowolne. Dane są zbierane w celach wskazanych w ust. 5a i 6 powyżej, w tym w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania informacji handlowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.  
  7. DTK&W informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych do państwa trzeciego, w szczególności w celu realizacji umowy, w tym w szczególności w przypadku umieszczenia Serwisu na zagranicznym serwerze. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację powyższego przekazania danych do państwa trzeciego.  
  8. W celu poprawnego korzystania z Serwisu konieczne jest.  
   1. posiadanie odpowiedniego urządzenia klasy PC lub podobnej, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) i przeglądarkę internetową
   2. obsługującą HTML, CSS, JavaScript
   3. dostęp do Internetu,
   4. posiadanie konta poczty elektronicznej.  
  9. Umowa o świadczenie usług zostaję zawarta z chwilą przesłania poprawnie wypełnionego formularza zamówienia lub umowy.  
  10. Warunkiem świadczenia usługi jest uiszczenie zapłaty przez Użytkownika, co może nastąpić poprzez płatność przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej przez DTK&W faktury VAT lub faktury pro forma w terminie w niej wskazanym.  
  11. Po uiszczeniu zapłaty w trybie ust. 11 b) Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z kodem dostępu do wybranych treści Serwisu, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania Opłaty.  
 3. Czas obowiązywania umowy i opłaty:
  1. Umowa  może być zawarta na czas określony: jednego kwartału, 6 lub 12 miesięcy z autoodnowieniem lub bez, lub też na czas nieokreślony.  
  2. Umowa na czas określony z autoodnowieniem zostaje automatycznie przedłużona na kolejny analogiczny okres, o ile Użytkownik nie złoży przeciwnego oświadczenia wysyłając email na adres biuro@oferty-biznesowe.pl nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem czasu oznaczonego obowiązywania Umowy.  
  3. Wysokość opłat za Usługi Serwisu jest zamieszczona w formularzu lub umowie i jest widoczna podczas składania zamówienia przez Użytkownika.  
  4. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie za Usługi Serwisu może być automatycznie powiększane o nie więcej niż 10% po upływie każdego pełnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy, co jest uzasadnione stałym wzrostem liczby danych Serwisu, rosnącymi kosztami ich opracowania oraz inflacją.  
  5. Opłaty za dostęp do Serwisu są pobierane z góry, za cały okres, na który została zawarta umowa na czas określony.  
  6. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Użytkownika, DTK&W może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bądź zawiesić świadczenie usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  
  7. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem DTK&W obowiązany jest wystawić fakturę, faktury doręczane będą na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia lub umowie za pośrednictwem poczty lub na adres elektroniczny.  
  8. Użytkownik składając zamówienie może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na fakturze.
 1. Prawa i obowiązki Stron
  1. Kod dostępu do Serwisu może być wykorzystywany jedynie przez jednego Użytkownika.  
  2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępnienia kodu/kodów dostępu osobom trzecim.  
  3. Nieuprawnione lub jednoczesne używanie kodu dostępu przez więcej niż jednego Użytkownika, jak i udostępnienie przez Użytkownika kodu lub kodów dostępu osobom nieuprawnionym lub niezabezpieczenie kodu przed dostępem osób nieuprawnionych, uprawnia DTK&W do natychmiastowego zablokowania tego kodu/kodów dostępu należących do danego Użytkownika i skierowanie przez DTK&W roszczenia do Użytkownika o naprawienie szkody do wysokości wartości świadczonych usług za cały okres obowiązywania Umowy.  
  4. DTK&W zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach jego modernizacji. Łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca. DTK&W nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia dostępu do Serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od DTK&W, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego. 
  5. DTK&W świadczy pomoc techniczną przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z dostępem do treści Serwisu, bądź korzystaniem z niego, Użytkownik jest zobowiązany do  niezwłocznego poinformowania o tym fakcie DTK&W na adres email biuro@oferty-biznesowe.pl pod rygorem uznania, iż dostęp do usługi i korzystanie z bazy danych przebiega prawidłowo.  
  6. DTK&W nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika w sytuacji gdy z przyczyn nie zawinionych przez DTK&W dane zamieszczone w Serwisie są niepełne, nieaktualne, bądź nieprawdziwe.  
  7. Dane rozpowszechniane w Serwisie stanowią wyłączną własność DTK&W chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie danych do dalszej odsprzedaży podlega ochronie na mocy ustawy Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej i Kodeksu karnego.  
  8. Wykorzystanie Serwisu w celu dalszej odsprzedaży jego treści jest zabronione i wymaga uprzedniej zgody DTK&W, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 2. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług w formie elektronicznej na adres e-mail DTK&W: biuro@oferty-biznesowe.pl lub w formie pisemnej na adres: DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.  
  2. Reklamacje należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.  
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację, opis  problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie terminu nieprawidłowego działania Serwisu.  
 4. DTK&W rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika – o czas udzielania stosownych wyjaśnień przez Użytkownika.  
 5. Odpowiedź na reklamacje DTK&W kieruje na elektroniczny adres Użytkownika lub adres do doręczeń, zgodnie z treścią reklamacji.