Regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług i korzystania z Internetowego Serwisu „Oferty-Biznesowe.pl” należącego do
DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o.,  dostępnego w Internecie na stronie www.oferty-biznesowe.pl.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

DTK&W - należy przez to rozumieć DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP: 7221628723, REGON: 362522264.
Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi informacyjnej świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Stronach - DTK&W i Użytkownik
Usłudze informacyjnej - należy rozumieć stworzenie warunków dostępu do informacji oferowanych przez DTK&W Zespół Ogłoszeniowy w formie określonej w zamówieniu tej usługi.
Dostępie do usługi - należy rozumieć gotowość Usługodawcy do świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy w formie określonej w zamówieniu.
Umowie – należy rozumieć umowę lub zamówienie dotyczące świadczenia usług dostępu do Serwisu zawarte między Stronami
Opłacie - rozumie się należność przysługująca DTK&W od Użytkownika wyszczególnioną na fakturze wystawionej przez DTK&W.
Dokonaniu zapłaty - rozumie się przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia oraz wpływ na konto bankowe, wskazane przez Usługodawcę, kwoty obciążającej za dostęp do usługi.
Serwisie – rozumie się internetową bazę danych dotyczących: przetargów i zleceń, wyników przetargów, inwestycji, dotacji, zamieszczona na serwerze.
Bazie firm - rozumie się zbiór firm powstały poprzez indywidualne, bezpłatne umieszczanie na stronie DTK&W danych zainteresowanego podmiotu gospodarczego.
Regulaminie – rozumie się niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
Adresach Elektronicznych DTK&W - rozumie się wszelkie adresy poczty elektronicznej w domenie oferty-biznesowe.pl wykorzystywane w działalności serwisu.
Przetwarzaniu danych osobowych - rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych
Ustawie o usługach elektronicznych - rozumie się ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).    

 1. Postanowienia ogólne
   1.1. DTK&W zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej na udzieleniu mu dostępu do Serwisu, w tym także na wysyłaniu wyselekcjonowanych ofert i zamówień czy udzielaniu telefonicznych konsultacji dotyczących procedury składania ofert w zamówieniach publicznych, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówionym przez Użytkownika.
   1.2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie  www.oferty-biznesowe.pl przed złożeniem zamówienia na dostęp do treści Serwisu. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia, składa jednocześnie – poprzez podpisanie formularza zamówienia lub umowy oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.  
 2. Zasady składania zamówień i zawarcie umowy
   2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
   2.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej i/lub dokonanie wpłaty na wskazane w formularzu zamówienia konto bankowe.
   2.3. Złożenie zamówienia może nastąpić także poprzez podpisanie umowy z DTK&W na świadczenie usług dostępu do serwisu.
   2.4. Wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia przez Użytkownika oznacza:
    2.4.1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym dla korzystania z Serwisu;
    2.4.2. akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązanie Użytkownika do jego przestrzegania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie procesu składania zamówienia;
    2.4.3. zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, niestosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.  
   2.5. Wypełniając formularz zamówienia Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres elektroniczny oraz telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych używanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o usługach elektronicznych wystosowywanych przez DTK&W.  
   2.6. DTK&W informuje, że podanie danych przez Użytkownika w procesie składania zmówienia oraz w trakcie korzystania z Serwisu jest dobrowolne. Dane są zbierane w celach niezbędnych do wykonania umowy , w tym w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania informacji handlowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.  
   2.7. DTK&W informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych do państwa trzeciego, w szczególności w celu realizacji umowy, w tym w szczególności w przypadku umieszczenia Serwisu na zagranicznym serwerze. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację powyższego przekazania danych do państwa trzeciego.  
   2.8. W celu poprawnego korzystania z Serwisu konieczne jest.  
    2.8.1. posiadanie odpowiedniego urządzenia klasy PC lub podobnej, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) i przeglądarkę internetową
    2.8.2. obsługującą HTML, CSS, JavaScript
    2.8.3. dostęp do Internetu,
    2.8.4. posiadanie konta poczty elektronicznej.  
   2.9. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą przesłania poprawnie wypełnionego formularza zamówienia i/lub uiszczenia Opłaty.  
   2.10. Uiszczenie Opłaty przez Użytkownika może nastąpić poprzez płatność przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej przez DTK&W faktury VAT lub faktury pro forma w terminie w niej wskazanym  
   2.11. Po uiszczeniu Opłaty w trybie pkt 2.10 Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z kodem dostępu do wybranych treści Serwisu (chyba, że otrzymał go wcześniej podczas okresu testowego), w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania Opłaty.  
 3. Czas obowiązywania umowy i opłaty:
   3.1. Umowa może być zawarta na czas określony: jednego kwartału, 6 lub 12 miesięcy z autoodnowieniem lub bez, lub też na czas nieokreślony.  
   3.2. Umowa na czas określony z autoodnowieniem zostaje automatycznie przedłużona na kolejne analogiczne okresy, o ile Użytkownik nie złoży przeciwnego oświadczenia wysyłając email na adres biuro@oferty-biznesowe.pl nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem czasu oznaczonego obowiązywania Umowy. Autoodnowienie obowiązuje przez cały czas trwania Umowy zawartej z autoodnowieniem, przez co należy rozumieć, że Umowa taka podlega automatycznemu przedłużaniu do czasu złożenia przeciwnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku automatycznego przedłużenia umowy Użytkownik jest zobowiązany do dokonania Opłaty za kolejny okres na podstawie faktury (faktury proformy). Poza oświadczeniem złożonym nie później niż na 30 dni przed upływem czasu oznaczonego obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów (Strony wyłączają stosowanie art. 746 § 1 i 2 kc). Ważnymi powodami mogą być w szczególności: brak dostępności Serwisu przez co najmniej 14 następujących po sobie dni z przyczyn leżących po stronie DTK&W (nie dotyczy sytuacji opisanych w punkcie 3.6 oraz 4.4 Regulaminu), brak terminowych płatności Użytkownika, zgon przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
   3.3. Wysokość opłat za Usługi Serwisu jest zamieszczona w formularzu zamówienia lub umowie i jest widoczna podczas składania zamówienia przez Użytkownika.  
   3.4. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie za Usługi Serwisu może być automatycznie powiększane o nie więcej niż 15% po upływie każdego pełnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy, co jest uzasadnione stałym wzrostem liczby danych Serwisu, rosnącymi kosztami ich opracowania oraz inflacją.  
   3.5. Opłaty za dostęp do Serwisu są pobierane z góry, za cały okres, na który została zawarta umowa na czas określony.  
   3.6. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Użytkownika, DTK&W może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bądź zawiesić świadczenie usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
   3.7. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem DTK&W obowiązany jest wystawić fakturę, faktury doręczane będą na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia lub umowie za pośrednictwem poczty lub na adres elektroniczny.  
   3.8. Użytkownik składając zamówienie może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na fakturze.
   3.9. Nie stanowią podstawy do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy zmiany Regulaminu, które nie wpływają na zakres praw lub obowiązków Użytkowników.
 4. Prawa i obowiązki Stron
   4.1. Kod dostępu do Serwisu może być wykorzystywany jedynie przez jednego Użytkownika.  
   4.2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępnienia kodu/kodów dostępu osobom trzecim.  
   4.3. Nieuprawnione lub jednoczesne używanie kodu dostępu przez więcej niż jednego Użytkownika, jak i udostępnienie przez Użytkownika kodu lub kodów dostępu osobom nieuprawnionym lub niezabezpieczenie kodu przed dostępem osób nieuprawnionych, uprawnia DTK&W do natychmiastowego zablokowania tego kodu/kodów dostępu należących do danego Użytkownika i skierowanie przez DTK&W roszczenia do Użytkownika o naprawienie szkody do wysokości wartości świadczonych usług za cały okres obowiązywania Umowy.
   4.4. DTK&W zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach jego modernizacji. Łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca. DTK&W nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia dostępu do Serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od DTK&W, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego. 
   4.5. DTK&W świadczy pomoc techniczną przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z dostępem do treści Serwisu, bądź korzystaniem z niego, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie DTK&W na adres email biuro@oferty-biznesowe.pl pod rygorem uznania, iż dostęp do usługi i korzystanie z bazy danych przebiega prawidłowo.  
   4.6. DTK&W nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika w sytuacji gdy z przyczyn nie zawinionych przez DTK&W dane zamieszczone w Serwisie są niepełne, nieaktualne, bądź nieprawdziwe.  
   4.7. Dane rozpowszechniane w Serwisie stanowią wyłączną własność DTK&W chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie danych do dalszej odsprzedaży podlega ochronie na mocy ustawy Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej i Kodeksu karnego.  
   4.8. Wykorzystanie Serwisu w celu dalszej odsprzedaży jego treści jest zabronione i wymaga uprzedniej zgody DTK&W, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
   4.9. Użytkownik może wykupić dodatkową usługę telefonicznej konsultacji z ekspertem dotyczącej procedury składania ofert w zamówieniach publicznych, na zasadach jak poniżej.
   4.10. Ilość konsultacji jest zależna od wybranego przez Użytkownika abonamentu: abonament 12 miesięcy - 12 konsultacji, abonament 6 miesięcy - 5 konsultacji, abonament 3 miesiące - 2 konsultacje. Jedna konsultacja trwa maksymalnie 30 minut. Jeśli dana konsultacja przekroczy czas 30 minut to wówczas rozpocznie się korzystanie z kolejnej. Każde rozpoczęcie kolejnych 30 minut rozmowy wykorzystuje daną konsultację w całości.
   4.11. Żadna z informacji przekazanych podczas konsultacji nie stanowi porady prawnej. DTK&W dokłada wszelkich starań, aby przekazywane przez konsultantów informacje/wyjaśnienia były kompletne, prawdziwe i aktualne. DTK&W nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w przekazanych wyjaśnieniach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Ryzyko skutków wszelkich działań podjętych przez Użytkownika powstałych na skutek porady udzielonej przez Konsultanta ponosi wyłącznie Użytkownik.
 5. Postępowanie reklamacyjne
   5.1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług w formie elektronicznej na adres e-mail DTK&W: biuro@oferty-biznesowe.pl lub w formie pisemnej na adres: DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.
   5.2. Reklamacje należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.  
   5.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację, opis  problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie terminu nieprawidłowego działania Serwisu.  
   5.4. DTK&W rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika – o czas udzielania stosownych wyjaśnień przez Użytkownika.  
   5.5. Odpowiedź na reklamacje DTK&W kieruje na elektroniczny adres Użytkownika lub adres do doręczeń, zgodnie z treścią reklamacji.