Regulamin korzystania z usług informacyjnych DTK&W Zespół Ogłoszeniowy

I. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Usługodawcy - należy przez to rozumieć DTK&W Zespół Ogłoszeniowy z siedzibą w:
ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.
2. Usługobiorcy - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi informacyjnej świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
3. Usłudze informacyjnej - należy rozumieć stworzenie warunków dostępu do informacji oferowanych przez DTK&W Zespół Ogłoszeniowy w formie określonej w zamówieniu tej usługi.
4. Dostępu do usługi, należy rozumieć gotowość Usługodawcy do świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy w formie określonej w zamówieniu.
5. Cenniku usług, zwanym dalej cennikiem - należy rozumieć ceny usług świadczonych przez Usługodawcę i zamieszczone na jego stronie internetowej.
6. Zapłacie za usługę rozumie się kwotę obciążającą Usługobiorcę wyszczególnioną na fakturze wystawionej przez Usługodawcę.
7. Dokonaniu zapłaty - rozumie się wpływ na konto bankowe, wskazane przez Usługodawcę, kwoty obciążającej za dostęp do usługi.
8. Bazie firm - zbiór firm powstały poprzez indywidualne, bezpłatne umieszczanie na stronie DTK&W danych zainteresowanego podmiotu gospodarczego.

II. Postanowienia ogólne
Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy zgodnie z posiadaną bazą danych i bieżącym stanie środków technicznych i informatycznych, którymi dysponuje.
Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

III. Udostępnianie usługi, opłaty, cennik i dostęp do internetowego katalogu ogłoszeń
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Usługobiorcę warunków realizacji usług zawartych w zamówieniu, cenniku i niniejszym regulaminie w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2. Usługa jest aktywowana po wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy, złożeniu zamówienia telefonicznie lub w formie pisemnej przesłanej do DTK&W Zespół Ogłoszeniowy. Usługodawca uruchomi usługę od dnia wskazanego w zamówieniu, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
3. Po dokonaniu aktywacji usługa jest dostępna przez okres, na jaki została zamówiona.
4. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wystawienie dokumentu Pro forma celem zapłaty za uruchomienie usługi i wysyła go na adres e-mail Usługobiorcy. Fakturę Usługodawca wystawi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przez Usługobiorcę.
5. Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny usługi w okresie, za który usługobiorca dokonał zapłaty.
6. Usługodawca ma prawo do stosowania rabatów, cen promocyjnych i całkowitego zwolnienia z opłaty w pewnym okresie, jako działania promujące DTK&W Zespół Ogłoszeniowy.

IV. Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy dotyczącej osobistych danych, a także innych danych, których ochrony zażąda Usługobiorca.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przydzielonego mu hasła dającego dostęp do usługi. W przypadku zgubienia lub ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia usługodawcy o zaistniałym zdarzeniu.
3. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi:
- niezwłocznie jeżeli Usługobiorca nie dokonał zapłaty za usługę;
- niezwłocznie, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu.
Dalszy dostęp do korzystania z usługi uwarunkowany jest ustąpieniem przyczyny jej zawieszenia.
4. DTK&W Zespół Ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w szczególnych przypadkach, jednak nie dłużej niż 72 godziny w ciągu miesiąca.
5. Usługodawca nie odpowiada za ograniczenie dostępu spowodowane czynnikami niezależnymi od DTK&W Zespół Ogłoszeniowy.
6. DTK&W Zespół Ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ogłoszeń przesyłanych bezpośrednio z formularza zgłoszeniowego.
7. DTK&W Zespół Ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo usuwania wybranych podmiotów z bazy firm.
8. DTK&W Zespół Ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz za informacje umieszczane w bazie firm.

V. Ochrona własności firmy DTK&W Zespół Ogłoszeniowy
1. Internetowy katalog ogłoszeń firmy DTK&W Zespół Ogłoszeniowy jest wyłączną własnością DTK&W Zespół Ogłoszeniowy. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie ogłoszeń do dalszej odsprzedaży bądź udostępnienia w inny sposób bez zgody firmy DTK&W Zespół Ogłoszeniowy stanowi naruszenie Kodeksu karnego oraz ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. zm.).
2. W przypadku naruszenia pkt.1 ze strony użytkownika, DTK&W Zespół Ogłoszeniowy ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny za niewłaściwe użytkowanie, a także zasądzenie odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości utraconych korzyści.
3.Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o., Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa , NIP: 7221628723. Szczegółowe informacje na temat Ochrony danych osobowych przedstawiamy w Polityce Prywatności

VII. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów powstałych w zakresie realizacji usługi będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Usługodawcy.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności w ramach Serwisu, spowodowanej brakiem opłacalności ekonomicznej, czy też innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników.
4. Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu z momentem wprowadzenia numeru (id) i hasła, umożliwiających dostęp do usług oferowanych w Serwisie. W przypadku użytkowników korzystających wyłącznie z usług dodatkowych, dostępnych poza abonamentem, akceptacja regulaminu następuję wraz ze złożeniem zamówienia.