Korzystając z usług DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o. o. akceptujecie Państwo zasady opisane w niniejszym dokumencie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o. o. ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa Nip: NIP 7221628723 zwanym dalej jako DTK&W
 2. Zbierane przez DTK&W informacje o Użytkownikach Serwisu służą jak najlepszej realizacji usług.
 3. DTK&W może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
  • nazwisko i imiona
  • nazwa firmy,
  • adres siedziby, zamieszkania,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez DTK&W jest prawidłowa realizacja usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. DTK&W przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, świadczenia, aneksowania lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez DTK&W. Przetwarzanie danych przy zamieszczaniu ogłoszeń ma na celu wyłącznie biznesowe parowanie zleceniodawców ze zleceniobiorcą, który jest specjalistą w danej dziedzinie. Publikowanie danych w bazie firm ma na celu wypromowanie działalności na terenie całego kraju. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez DTK&W opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić korzystanie z portalu. Brak założonego Konta uniemożliwia dostęp do usług serwisu.
 6. Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi DTK&W jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku. Korzystanie z wyszukiwarki będzie wówczas nadal w pełni dostępne, jednak Użytkownik nie będzie miał dostępu do historii wyszukiwań.
 7. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 14 RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji działań gospodarczych Administratora – prowadzenia usługi informacyjnej o postępowaniach przetargowych / zapytaniach ofertowych / zapytaniach o cenę / zleceniach.
 8. Odbiorcami danych osobowych są użytkownicy serwisu oraz podmioty współpracujące z DTK&W.
 9. Dane osobowe znajdujące się w serwisie DTK&W pochodzą od użytkowników serwisu oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawa użytkownika
 1. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Dostęp do wyrażonych zgód mają Państwa w panelu klienta.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych jego osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. DTK&W powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa , iodo@oferty-biznesowe.pl
 5. W przypadku udostępnienia przez Użytkownika dla DTK&W danych osobowych jego: pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób które będą po udostępnieniu danych dla DTK będą mieć dostęp do konta w aplikacji lub na stronie internetowej , zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
  • o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych DTK&W,
  • o tym, że DTK&W jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  • o tym, że Użytkownik jest źródłem, od którego DTK&W pozyskała ich dane.

Czas przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
 1. w przypadku współpracy w ramach abonamentu odpłatnego -w celu realizacji umowy lub zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec DTK&W zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 2. w przypadku korzystania z serwisu testowo, bądź z usług dodatkowych serwisu Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu marketingu produktów i usług DTK&W własnych lub partnerów biznesowych.
 3. w przypadku publikacji zapytań ofertowych/zapytań o cenę/zleceń prywatnych przez okres 1 roku, od momentu w którym ogłoszenie zostało przeniesione do archiwum,
 4. w przypadku publikacji w bazie firm do momentu zgłoszenia prośby o usunięcie wpisu.

 5. Bezpieczeństwo informacji
  DTK&W dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika.
  Serwis DTK&W używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta.

  Udostępnianie informacji innym podmiotom
  Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym niż DTKW podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz DTK&W np. współpracującym portalom ogłoszeniowym, dostawcom usług IT, audytorom, firmom windykacyjnym, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
  DTK&W ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO; Dane osobowe Użytkownika nie są odsprzedawane innym podmiotom.
  DTK&W wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji pochodzących od DTK&W lub jego partnerów biznesowych wyłącznie za zgodą Użytkowników. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.
  DTK&W nie udostępnia danych osobowych Użytkowników a w szczególności ich adresów e-mail w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

  Odpowiedzialność
  DTK&W nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników i osoby trzecie, w szczególności w postaci ogłoszeń, ofert, zamówień publicznych oraz wizytówek firmowych (Baza Firm). Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać ogłoszenia, oferty, wizytówki zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości. Zamieszczając ogłoszenie w serwisie DTK&W lub wyrażając zgodę na jego zamieszczenie przez pracownika serwisu DTK&W dodający ogłoszenie składa równocześnie zapewnienie o prawdziwości podanych przez niego danych.

  Ogłoszenia zamieszczane w serwisie mogą być automatycznie publikowane na stronach portali współpracujących z serwisem DTK&W.

  DTK&W jest uprawniony do usunięcia ogłoszenia w przypadku, gdy: ogłoszenie okaże się fikcyjne, narusza przepisy prawa, narusza postanowienia niniejszej Polityki prywatności lub Regulaminu, narusza dobra osobiste osób trzecich.

  Bez pisemnej zgody osoby uprawnionej przez DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o.o., obowiązuje rygorystyczny zakaz kopiowania, przenoszenia, powielania, plagiatowania, publikowania lub rozpowszechniania wszystkich tekstów znajdujących się w serwisie www.oferty-biznesowe.pl a w szczególność ogłoszeń. Naruszenie tego zakazu może mieć poważne skutki cywilnoprawne i karnoprawne.

  DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Sp. z o. o.
  ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  tel.: 22 26 70 520
  http://www.oferty-biznesowe.pl