Drukuj PDF
Zmiana treści Usługa w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowej
Identyfikator #9950873
Podgląd Oferta przeglądana 3 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
00-140 Warszawa
Al. Solidarności 105, godzina: 12:00
Telefon: 22 6202881 - 87
Fax: 226 240 100
Email: annap@iaepan.edu.pl
WWW: www.iaepan.edu.pl/
Kontakt
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
Województwo/Powiat
mazowieckie / warszawski
Opis
Usługa druku jednej publikacji naukowej wraz z oprawa introligatorska i dostarczeniem nakładu do siedziby Zamawiającego zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
"Numer referencyjny:
ZP-6/IAEPAN/19
Termin składania ofert 17-09-2019
Miejsce i termin składania ofert Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Al. Solidarności 105, godzina: 12:00
00-140 Warszawa
mazowieckie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
79820000-8: Usługi związane z drukowaniem
79821000-5: Drukarskie usługi wykańczalnicze
79823000-9: Usługi drukowania i dostawy
Branże
Poligrafia:
  • introligatorstwo
  • usługi drukarskie
Specyfikacja
Link SIWZ http://iaepan.vot.pl/instytut/przetargi/1817-ogloszenie-o-zamiarze-udzielenia-zamowienia-zp-6-iaepan-19
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Może ubiegać się wykonawca,który zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia dzielności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 usług obejmujących druk wraz z oprawą introligatorską i dostawą, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, dla 5 zamawiających, którymi są uniwersytety, instytuty naukowe, muzea lub inni wydawcy o podobnym charakterze; dla potwierdzenia wykonawca ubiegający się zamówienie złoży wykaz zrealizowanych usług stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach 21
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 5 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Jakość 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17
godzina: 12:00
Data dodania 09-09-2019
Ostatnia modyfikacja 10-09-2019