Drukuj PDF
Zmiana treści NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Identyfikator #9932430
Podgląd Oferta przeglądana 2 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
87-100 Toruń
ul. Polna 109/111, godzina: 10:00
Telefon: 56 653 82 82
Fax: 56 653 82 83
Email: admin@word.torun.pl
WWW: www.bip.word.torun.pl
Kontakt
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Polna 109/111
87-100 Toruń
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / toruński + Toruń
Dodatkowe lokalizacje
kujawsko-pomorskie / grudziądzki + Grudziądz
Opis
1. Przedmiot zamówienia 1.1 Nazwa przedmiotu zamówienia: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU – Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 1.2. Określenie przedmiotu zamówienia: 1.2.1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest najem bez limitu kilometrów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu: DLA CZĘŚCI I od 15 do 18 (piętnastu – osiemnastu) sztuk samochodów osobowych, fabrycznie nowych, jednej marki i jednego modelu, w kolorach zgodnych z Załącznikiem nr 7A do SIWZ i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy oraz wyposażonych w instalację elektryczną dostosowaną (Załącznik nr 10) do podłączenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu praktycznego, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, W sytuacji uzasadnionej zmianą potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby lub zwiększenia samochodów branych przez Zamawiającego w najem, przystosowanych do prowadzenia egzaminów na kat. B , jednakże w każdym wypadku : 1) liczba samochodów w okresie poszczególnych wymian określonych w harmonogramie nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 18, 2) o zamiarze zmniejszenia lub zwiększenia liczby samochodów na kolejny okres najmu Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę, z wyprzedzeniem 60 dniowym licząc datę kolejnej wymiany. DLA CZĘŚCI II 1 (jednego) samochodu osobowego, przystosowanego do przeprowadzenia egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy, zgodnego ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 7B i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Opisy wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawierają Załączniki nr 7A i 7B do SIWZ, natomiast wymagań dotyczących instalacji elektrycznej do montażu urządzeń do rejestracji przebiegu państwowego egzaminu praktycznego – Załącznik nr 10 do SIWZ. 1.3. Wymagania wspólne dla CZĘŚCI I i II 1.3.1. W całym okresie obowiązywania umowy najmu Wykonawca jest zobowiązany, dla każdego dostarczanego samochodu, zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 zł na każdą osobę. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy – Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek. 1.3.2. Najmowane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia (dotyczy zarówno pierwszej dostawy jak i kolejnych wymian), kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone dla pojazdów przystosowanych dla szkolenia i egzaminowania, w szczególności wymienione w Rozporządzeniach: • Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity); • Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do znowelizowanych norm. 1.3.3. Najmowane samochody wykorzystywane będą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu i w Oddziale Terenowym w Grudziądzu. 1.3.4. Wykonawca dostarczy najmowane samochody do siedziby Zamawiającego oraz Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów w przypadku ich wymiany lub konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego w Toruniu oraz z jego Oddziału Terenowego w Grudziądzu. 1.3.5. Odbiór zdawanych samochodów od Zamawiającego przez Wykonawcę powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego nowych samochodów (dot. kolejnych wymian). W przypadku przewidywania przez Wykonawcę, przekroczenia tego terminu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Ewentualne przedłużenie terminu nastąpi na warunkach określonych przez Zamawiającego. 1.3.6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stację obsługi pojazdów położoną na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 1.3.7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Czynności te realizowane będą staraniem Wykonawcy i na jego koszt. 1.3.8. W przypadku, gdy producent oferowanych samochodów w trakcie realizacji Zamówienia wprowadzi do zaoferowanego modelu samochodu zmiany, Zamawiający dopuści dostarczenie zmienionego modelu pod warunkiem, iż zmiany te nie oznaczają zmiany marki i modelu samochodu i pod warunkiem, że parametry tego samochodu, opisanego w niniejszej SIWZ i w ofercie, będą takie same lub wyższe oraz nie będą sprzeczne z wymogami określonymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 1.3.9. Zamawiający ponosić będzie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, m.in. koszty paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek i naprawy uszkodzonych opon i felg. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 1.3.10. Zamawiający przewiduje w najmowanych samochodach roczny przebieg do 20 000 km, rozliczany w całym okresie eksploatowania danego pojazdu. Jest to jednak jedynie wielkość przewidywana, której przekroczenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 1.3.11. Przedmiot zamówienia (pierwsza dostawa) zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostaw, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2020 roku. 1.4. Częstotliwość wymian pojazdów 1.4.1. W okresie trwania umowy Zamawiający wymaga: DLA CZĘŚCI I dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodów opisanych w ust. 1.2.1. CZĘŚĆ I, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy na samochody fabrycznie nowe tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdów w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 – 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r. b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między: 6-16 dniem września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. DLA CZĘŚCI II jednokrotnej albo dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodu opisanego w ust. 1.2.1. dla CZĘŚĆ II, przystosowanego do egzaminowania na kategorię B + E prawa jazdy na samochód fabrycznie nowy tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 lub 24 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdu w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 – 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między 6-16 września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. c) 24 miesięcznym nastąpi w okresie między 5 – 15 dniem kwietnia 2022 r. W sytuacji, gdy oferta obejmuje zarówno pojazdy kat. B jak również pojazd kat. B+E, Zamawiający dopuszcza różne terminy wymian. 1.4.2. O częstotliwości (liczbie) wymian decyduje Wykonawca, określając ją jednokrotnie. 1.4.3. Z zachowaniem postanowień ust. 1.4.1 częstotliwość wymiany i jego termin ustala Wykonawca przedkładając szczegółowy harmonogram dostaw, jako załącznik do Umowy łącznie z ofertą. Terminy wymiany (bez względu na ich częstotliwość) muszą być zgodne z terminami wymiany samochodów określonymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 11 do SIWZ. 1.5. Zamawiający nie wprowadza wymogu łącznego złożenia oferty na obie części. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I albo Część II albo Część I i II łącznie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU – kat. B1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest najem bez limitu kilometrów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu: DLA CZĘŚCI I od 15 do 18 (piętnastu – osiemnastu) sztuk samochodów osobowych, fabrycznie nowych, jednej marki i jednego modelu, w kolorach zgodnych z Załącznikiem nr 7A do SIWZ i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy oraz wyposażonych w instalację elektryczną dostosowaną (Załącznik nr 10) do podłączenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu praktycznego, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, W sytuacji uzasadnionej zmianą potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby lub zwiększenia samochodów branych przez Zamawiającego w najem, przystosowanych do prowadzenia egzaminów na kat. B , jednakże w każdym wypadku : 1) liczba samochodów w okresie poszczególnych wymian określonych w harmonogramie nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 18, 2) o zamiarze zmniejszenia lub zwiększenia liczby samochodów na kolejny okres najmu Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę, z wyprzedzeniem 60 dniowym licząc datę kolejnej wymiany. W całym okresie obowiązywania umowy najmu Wykonawca jest zobowiązany, dla każdego dostarczanego samochodu, zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 zł na każdą osobę. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy – Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek. 1.3.2. Najmowane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia (dotyczy zarówno pierwszej dostawy jak i kolejnych wymian), kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone dla pojazdów przystosowanych dla szkolenia i egzaminowania, w szczególności wymienione w Rozporządzeniach: • Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity); • Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do znowelizowanych norm. 1.3.3. Najmowane samochody wykorzystywane będą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu i w Oddziale Terenowym w Grudziądzu. 1.3.4. Wykonawca dostarczy najmowane samochody do siedziby Zamawiającego oraz Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów w przypadku ich wymiany lub konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego w Toruniu oraz z jego Oddziału Terenowego w Grudziądzu. 1.3.5. Odbiór zdawanych samochodów od Zamawiającego przez Wykonawcę powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego nowych samochodów (dot. kolejnych wymian). W przypadku przewidywania przez Wykonawcę, przekroczenia tego terminu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Ewentualne przedłużenie terminu nastąpi na warunkach określonych przez Zamawiającego. 1.3.6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stację obsługi pojazdów położoną na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 1.3.7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Czynności te realizowane będą staraniem Wykonawcy i na jego koszt. 1.3.8. W przypadku, gdy producent oferowanych samochodów w trakcie realizacji Zamówienia wprowadzi do zaoferowanego modelu samochodu zmiany, Zamawiający dopuści dostarczenie zmienionego modelu pod warunkiem, iż zmiany te nie oznaczają zmiany marki i modelu samochodu i pod warunkiem, że parametry tego samochodu, opisanego w niniejszej SIWZ i w ofercie, będą takie same lub wyższe oraz nie będą sprzeczne z wymogami określonymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 1.3.9. Zamawiający ponosić będzie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, m.in. koszty paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek i naprawy uszkodzonych opon i felg. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 1.3.10. Zamawiający przewiduje w najmowanych samochodach roczny przebieg do 20 000 km, rozliczany w całym okresie eksploatowania danego pojazdu. Jest to jednak jedynie wielkość przewidywana, której przekroczenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 1.3.11. Przedmiot zamówienia (pierwsza dostawa) zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostaw, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2020 roku. 1.4. Częstotliwość wymian pojazdów 1.4.1. W okresie trwania umowy Zamawiający wymaga: DLA CZĘŚCI I dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodów opisanych w ust. 1.2.1. CZĘŚĆ I, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy na samochody fabrycznie nowe tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdów w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 – 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r. b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między: 6-16 dniem września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. O częstotliwości (liczbie) wymian decyduje Wykonawca, określając ją jednokrotnie. Z zachowaniem postanowień ust. 1.4.1 częstotliwość wymiany i jego termin ustala Wykonawca przedkładając szczegółowy harmonogram dostaw, jako załącznik do Umowy łącznie z ofertą. Terminy wymiany (bez względu na ich częstotliwość) muszą być zgodne z terminami wymiany samochodów określonymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-02
data zakończenia: 2024-03-01
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Ocena z jazdy próbnej20,00Zużycie paliwa 10,00Możliwość zainstalowania instalacji zasilającej silnik w paliwo gazowe LPG bez utraty gwarancji w samochodach egzaminacyjnych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów na kategorię B prawa jazdy 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2: 3.1 wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 3.2 pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 3.3 Załącznik nr 11 – harmonogram wymian, 3.3 informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą, 3.4 kserokopię wniesienia wadium.
"Numer referencyjny:
NG.332- 6/PN/2019
Termin składania ofert 16-09-2019
Miejsce i termin składania ofert Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Polna 109/111, godzina: 10:00
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
34110000-1: Samochody osobowe
Branże
Samochody osobowe:
  • osobowe
Specyfikacja
Link SIWZ http://bip2.word.torun.pl/216,l1.html
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie - dla CZEŚCI I i II
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wówczas jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy w kwocie min. 200 000,00 zł potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, m.in . w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia – dla CZĘŚCI I i II.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, z których każda obejmowała min. 10 nowych samochodów osobowych wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) dostaw realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia. Dla CZĘŚCI II O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, z których każda obejmowała min. 1 nowy samochód osobowy spełniający wymagania techniczne w zakresie kat. B+E prawa jazdy wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – dla CZĘŚCI I i II: 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 12 do SIWZ). III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 200.000,00 zł – dla CZĘŚCI I lub II. W przypadku oferty składanej na obie części minimalna suma ubezpieczenia wynosi również 200 000,00 zł. 2 wykaz dostaw (wg wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie obejmujących, co najmniej 2 dostawy, z których każda obejmowała min. 10 nowych samochodów osobowych wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – dla CZĘŚCI I. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) dostaw realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia. 3. wykaz dostaw (wg wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie obejmujących, co najmniej 2 dostawy, z których każda obejmowała min. 1 nowy samochód osobowy spełniający wymagania techniczne w zakresie kat. B+E prawa jazdy wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty – dla CZĘŚCI II.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenia – Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – dotyczące tych podmiotów, 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) – Załącznik nr 5 do SIWZ, 4 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5 pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 6 informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą
Wadium
Tak, 10 000,00 zł, 2 000,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
cena część I 60,00
ocena z jazdy próbnej Część I 20,00
zużycie paliwa część I 10,00
cena część II 60,00
ocena z jazdy część II 25,00
zużycie paliwa część II 15,00
możliwość zainstalowania instalacji zasilającej silnik w paliwo gazowe LPG bez utraty gwarancji w samochodach egzaminacyjnych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów na kategorię B prawa jazdy 10,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenia – Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – dotyczące tych podmiotów, 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) – Załącznik nr 5 do SIWZ, 4 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5 pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 6 informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą

Ogłoszenie nr 540183258-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.

Ogłoszenie nr 540183258-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591888-N-2019
Data: 30/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 87063576200000, ul. ul. Polna 109/111 , 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 653 82 82, e-mail admin@word.torun.pl , faks 56 653 82 83.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-19, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 2 Nazwa: NAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU – kat. B+E 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest najem bez limitu kilometrów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu: DLA CZĘŚCI II 1 (jednego) samochodu osobowego, przystosowanego do przeprowadzenia egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy, zgodnego ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 7B i projektem umowy będącym Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Opisy wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawierają Załączniki nr 7A i 7B do SIWZ, natomiast wymagań dotyczących instalacji elektrycznej do montażu urządzeń do rejestracji przebiegu państwowego egzaminu praktycznego – Załącznik nr 10 do SIWZ. Wymagania: 1. W całym okresie obowiązywania umowy najmu Wykonawca jest zobowiązany, dla każdego dostarczanego samochodu, zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 zł na każdą osobę. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy – Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek. 2. Najmowane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia (dotyczy zarówno pierwszej dostawy jak i kolejnych wymian), kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone dla pojazdów przystosowanych dla szkolenia i egzaminowania, w szczególności wymienione w Rozporządzeniach: • Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 tekst jednolity); • Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie samochodu do ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do znowelizowanych norm. 3. Najmowane samochody wykorzystywane będą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu i w Oddziale Terenowym w Grudziądzu. 4. Wykonawca dostarczy najmowane samochody do siedziby Zamawiającego oraz Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów w przypadku ich wymiany lub konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego w Toruniu oraz z jego Oddziału Terenowego w Grudziądzu. 5. Odbiór zdawanych samochodów od Zamawiającego przez Wykonawcę powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego nowych samochodów (dot. kolejnych wymian). W przypadku przewidywania przez Wykonawcę, przekroczenia tego terminu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Ewentualne przedłużenie terminu nastąpi na warunkach określonych przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stację obsługi pojazdów położoną na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Czynności te realizowane będą staraniem Wykonawcy i na jego koszt. 8. W przypadku, gdy producent oferowanych samochodów w trakcie realizacji Zamówienia wprowadzi do zaoferowanego modelu samochodu zmiany, Zamawiający dopuści dostarczenie zmienionego modelu pod warunkiem, iż zmiany te nie oznaczają zmiany marki i modelu samochodu i pod warunkiem, że parametry tego samochodu, opisanego w niniejszej SIWZ i w ofercie, będą takie same lub wyższe oraz nie będą sprzeczne z wymogami określonymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 9. Zamawiający ponosić będzie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, m.in . koszty paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek i naprawy uszkodzonych opon i felg. Pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 10. Zamawiający przewiduje w najmowanych samochodach roczny przebieg do 20 000 km, rozliczany w całym okresie eksploatowania danego pojazdu. Jest to jednak jedynie wielkość przewidywana, której przekroczenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 11. Przedmiot zamówienia (pierwsza dostawa) zostanie odebrany w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem dostaw, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2020 roku. 1.4. Częstotliwość wymian pojazdów 1.4.1. W okresie trwania umowy Zamawiający wymaga: DLA CZĘŚCI II jednokrotnej albo dwukrotnej albo trzykrotnej wymiany samochodu opisanego w ust. 1.2.1. dla CZĘŚĆ II, przystosowanego do egzaminowania na kategorię B + E prawa jazdy na samochód fabrycznie nowy tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, w cyklu 12 lub 18 lub 24 miesięcznym licząc od daty pierwszej dostawy. Przy czym wymiana pojazdu w cyklu: a) 12 miesięcznym nastąpi każdorazowo w okresie między 5 – 15 dniem kwietnia 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; b) 18 miesięcznym, pierwsza wymiana nastąpi w okresie między 6-16 września 2021 r., druga 5-15 dniem kwietnia 2023 r. c) 24 miesięcznym nastąpi w okresie między 5 – 15 dniem kwietnia 2022 r. W sytuacji, gdy oferta obejmuje zarówno pojazdy kat. B jak również pojazd kat. B+E, Zamawiający dopuszcza różne terminy wymian. 1.4.2. O częstotliwości (liczbie) wymian decyduje Wykonawca, określając ją jednokrotnie. 1.4.3. Z zachowaniem postanowień ust. 1.4.1 częstotliwość wymiany i jego termin ustala Wykonawca przedkładając szczegółowy harmonogram dostaw, jako załącznik do Umowy łącznie z ofertą. Terminy wymiany (bez względu na ich częstotliwość) muszą być zgodne z terminami wymiany samochodów określonymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 11 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2020-03-02 data zakończenia: 2024-03-01 5) Kryteria oceny ofert: 1. Cena 60 % 2. Ocena z jazdy próbnej 25 % 3. Zużycie paliwa 15 % 6) INFORMACJE DODATKOWE: Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2: 3.1 wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 3.2 pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy, 3.3 Załącznik nr 11 – harmonogram wymian, 3.3 informacje o konsorcjum, jeżeli dotyczą, 3.4 kserokopię wniesienia wadium.
Data dodania 02-09-2019
Ostatnia modyfikacja 03-09-2019