Drukuj PDF
Zmiana treści Wykonanie remontu stropodachu oraz części elementów zewnętrznych budynku
Identyfikator #9659659
Podgląd Oferta przeglądana 44 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
00-919 Warszawa
Świętokrzyska 11/21, godzina: 12:00
Telefon: +48221852820
Fax: +48221851211
Email: dkrzprzetargi@nbp.pl
WWW: www.nbp.pl
Kontakt
Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Województwo/Powiat
mazowieckie / warszawski
Dodatkowe lokalizacje
dolnośląskie / wrocławski + Wrocław
Opis
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu stropodachu oraz części elementów zewnętrznych budynku w obiekcie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu przy ul. Lelewela 14 1. Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania Robót tymczasowych - w tym między innymi do: 1) wywozu i utylizacji zdemontowanych elementów, gruzu, 2) zabezpieczenia, demontażu i montażu jednostek klimatyzacyjnych znajdujących się na terenie Robót. 3) załatwienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych formalności związanych z ewentualnym zajęciem chodnika lub pasa jezdni w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo ludzi, infrastruktury technicznej itp. oraz pokrycia kosztów z tym związanych
"Numer referencyjny:
SEZ-DKRZ-WPI2-MB-241-0102/OOWroc/19
Termin składania ofert 28-05-2019
Miejsce i termin składania ofert Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21, godzina: 12:00
00-919 Warszawa
mazowieckie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45000000-7: Roboty budowlane
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4: Roboty elewacyjne
Branże
Budownictwo instalacji klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa
  • instalacje klimatyzacji
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • dekarstwo
Specyfikacja
Link SIWZ https://e-zamowienia.nbp.pl/app/demand/notice/public/292/details
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności, wpisaną aktualnie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie https://e-zamowienia.nbp.pl informacji, o której mowa w ust. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie składa każdy z tych Wykonawców.
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
cena 100,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28
godzina: 12:00
Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że dnia 15.05.2019 r. odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie zapoznanie się Wykonawców z terenem Robót. Zbiórka przed wejściem do obiektu NBP we Wrocławiu przy ul. Lelewela 14 o godz. 14:00. Ze względu na specyfikę obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania, do dnia 14.05.2019 r. do godz. 12.00 listy (maksymalnie 2 osób reprezentujących Wykonawcę) na adres: sekretariat.wroclaw@nbp.pl podając w tytule wiadomości: „Osoby uczestniczące w wizji lokalnej, reprezentujące firmę (nazwa i adres firmy)” z podaniem numerów dowodów tożsamości. W celu uzyskania przepustek, niezbędne jest przedstawienie przez wskazane osoby dowodu tożsamości wymienionego w e- mailu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie https://e-zamowienia.nbp.pl informacji, o której mowa w ust. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie składa każdy z tych Wykonawców.
Data dodania 13-05-2019
Ostatnia modyfikacja 14-05-2019