Drukuj PDF
Zmiana treści Usługa grupowego ubezpieczenia na życie
Identyfikator #9574461
Podgląd Oferta przeglądana 104 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
TED
Organizator
Starostwo Powiatowe w Płońsku
10;00
Telefon: +48 236621145
Fax: +48 236623816
Email: zamowieniapubliczne@powiat-plonski.pl
WWW: www.powiat-plonski.pl
Kontakt
Starostwo Powiatowe w Płońsku
5671534501
ul. Płocka 39
Płońsk
09-100
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Goszczyńska
Tel.: +48 236621145
E-mail: zamowieniapubliczne@powiat-plonski.pl
Faks: +48 236623816
Kod NUTS: PL922 Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-plonski.pl
Województwo/Powiat
mazowieckie / płoński
Opis
1.Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Płońskiego.
2.Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.
3.W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.
4.Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej.
Termin składania ofert 20-05-2019
Miejsce i termin składania ofert 10;00
Termin otwarcia ofert 20-05-2019
Miejsce i termin otwarcia ofert 12;00
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
66511000-5: Usługi ubezpieczeń na życie
Branże
Obsługa przedsiębiorstw, instytucji:
  • ubezpieczenia
Specyfikacja
Starostwo Powiatowe w Płońsku
5671534501
ul. Płocka 39
Płońsk
09-100
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Goszczyńska
Tel.: +48 236621145
E-mail: zamowieniapubliczne@powiat-plonski.pl
Faks: +48 236623816
Kod NUTS: PL922 Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-plonski.pl
1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wymienionych w Rozdziale VII SIWZ.
3.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000, 00 PLN. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.
4.Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą:
1) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy;
2) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego Wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;
3) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy;
4) zmiany Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym Wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 5) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
5) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
6) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
Zmiana z pkt 6) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.
Link SIWZ https://powiat-plonski.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17605
Wymagania
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 381)
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi ubezpieczenia pracowników i członków rodzin pracowników dla trzech różnych podmiotów, każda z nich obejmująca ochroną ubezpieczeniową minimum 200 osób.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Termin związania z ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ,,Warunki ubezpieczenia " / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wymienionych w Rozdziale VII SIWZ.
3.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000, 00 PLN. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.
4.Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą:
1) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy;
2) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego Wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;
3) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy;
4) zmiany Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym Wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 5) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
5) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
6) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
Zmiana z pkt 6) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/04/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157168-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

UWAGA ! ! ZMIANA TERMINU:Składanie ofert: 20.05.2019 r. godz.10.00Otwarcie ofert: 20.05.2019 r. godz.12.00
Data dodania 04-04-2019
Ostatnia modyfikacja 29-04-2019