Drukuj PDF
Zmiana treści Sukcesywna dostawa wymienników ciepła
Identyfikator #10785376
Podgląd Oferta przeglądana 94 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35-051 Rzeszów
Staszica 24
Telefon: 17 87 53 116
WWW: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1616
Kontakt
17 87 53 116
Województwo/Powiat
podkarpackie / rzeszowski + Rzeszów
Opis
Ogłoszenie nr 2020-111-1616
„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-00-0001\19-00), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Termin składania ofert 13-10-2020
Miejsce i termin składania ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Staszica 24
35-051 Rzeszów
podkarpackie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
42511100-2: Wymienniki ciepła
Branże
Budownictwo, handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi
  • armatura, osprzęt, piece, kotły- do instalacji c.o
Specyfikacja
Link SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1616
Wymagania
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.1. „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

1.2. „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia” wg wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ.

1.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych (CEIDG, KRS).
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
cena
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
UWAGA
Zmiana treści w załącznikach:


Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/31/20/UE
ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa wymienników ciepła”, znak sprawy nr KZP-1/253/TTZ/31/20/UE.
Na podstawie Rozdziału VII pkt. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ), Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
1. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz „Oferta), w którym dodano kolumnę nr 9
„Kod PKWiU”.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.mpecrzeszow.pl , pod nazwą: Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta” - zmodyfikowany.

Data dodania 02-10-2020
Ostatnia modyfikacja 07-10-2020