Drukuj PDF
Zmiana treści Obudowa studni zastępczej
Identyfikator #10756744
Podgląd Oferta przeglądana 8 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
internet
Organizator
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
85-817 Bydgoszcz
ul. Toruńska 103, godz. 10:00
Telefon: 52 58 60 985
Fax: 52 58 60 583
Email: tz4@mwik.bydgoszcz.pl
WWW: http://www.bip.mwik.bydgoszcz.pl
Kontakt
W sprawach merytorycznych: - Waldemar Skibka tel. 52 58 60 918,
- Łukasz Olejnik tel. 52 58 60 916,
- Tomasz Macheta tel. 52 58 60 851,
W sprawach formalnych - Przemysław Mikołajczyk tel. 52 58 60 985,
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / bydgoski + Bydgoszcz
Opis
Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) obudowy studni głębinowej 1Mc wraz z wyposażeniem -1 kpi,

2) przepływomierza elektromagnetycznego DN 150 mm - 1 kpi,

3) przyłącza wodociągowego z rur żeliwnych Dn 250 mm klasy min. C25 o połączeniach blokowanych wykonane metodą bezwykopową o długości 35,5 m,

4) budowy linii kablowej, przyłącza telekomunikacyjnego, szafy zasilająco sterującej, zasilania, sterowania, AKPiA, montażu i podłączenia urządzeń - 1 kpi.
Termin składania ofert 30-09-2020
Miejsce i termin składania ofert Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
ul. Toruńska 103, godz. 10:00
85-817 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
CPV: 45231300-8, 45317300-5, 45310000-3, 45311100-1,45314310-7, 45317100-3
Branże
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje zewnętrzne
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje zewnętrzne
Specyfikacja
Link SIWZ http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/zamowienia-prowadzone-zgodnie-z-regulaminem-miejskich-wodociagow-i-kanalizacji-w-bydgoszczy/aktualne/1245-obudowa-studni-zastepczej-1-mc-na-ujeciu-wody-las-gdanski-w-bydgoszczy
Wymagania
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. jedną robotę budowlaną polegająca na budowie sieci wodociągowej o średnicy min. 100 mm i długości min. 30m,
w ramach jednego zadania.
5.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
5.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Termin związania z ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria oceny ofert - cena bez podatku VAT
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 - Biuro Obsługi Klienta. Termin: 30.09.2020 godz. 10:00.

Uwaga: Poprawiono termin składania ofert i opis przetargu.
Data dodania 18-09-2020
Ostatnia modyfikacja 18-09-2020