Drukuj PDF
Zmiana treści Zagospodarowanie terenów zielonych, oczyszczanie letnie i zimowe ulic, bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz oznakowania pionowego
Identyfikator #10450908
Podgląd Oferta przeglądana 0 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
internet
Organizator
Gmina Miasta Brodnicy
87-300 Brodnica
Ul. Kamionka 23 do godziny 10:00.
Telefon: (056) 493 03 00, (056) 493 03 05
Fax: (056) 498 26 26
Email: umb@brodnica.pl
WWW: www.brodnica.pl
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / brodnicki
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych, oczyszczanie letnie i zimowe ulic, bieżące
utrzymanie ulic i chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Charakterystyka ogólna zamówienia:
1) Zadanie I – Zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, rabaty, zieleń niska i wysoka):
Zad. I.1 i I.2. Zimowe i letnie utrzymanie zieleni miejskiej:
Zad. I.3. Wykonywanie prac leśnych w lesie komunalnym:
2) Zadanie II – Letnie oczyszczanie ulic miejskich (jezdni, chodników i poboczy):
3) Zadanie III – Zimowe oczyszczanie ulic miejskich (chodników i jezdni):
4) Zadanie IV - Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz oznakowania pionowego na terenie miasta Brodnicy.
Termin składania ofert 27-05-2020
Miejsce i termin składania ofert Gmina Miasta Brodnicy
Ul. Kamionka 23 do godziny 10:00.
87-300 Brodnica
kujawsko-pomorskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90620000-9, 77300000-3, 77211500-7, 90610000-6, 90511300-5, 45233000-9, 45233121-3, 45233123-7, 45233129-9,
45233141-9, 45233142-6
Branże
Budownictwo drogowe:
  • oznakowanie, sygnalizacja świetlna, organizacja ruchu
Sprzątanie terenowe:
  • sprzątanie ulic, dróg przystanków, parków
Tereny zielone:
  • urządzanie, pielęgnacja
Specyfikacja
Link SIWZ https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D227062
Wymagania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tzn.:
- aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów i transport odpadów.
- decyzja na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych lub odpowiednia umowa z zarządcą
RIPOK-a na odbiór odpadów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w
§ 2 ust. 2 pkt 3) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tzn.:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie minimum 450.000,00 zł brutto, wystawioną
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1.000.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w
§ 2 ust. 4 pkt 2), 3) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tzn.:
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na
zagospodarowaniu terenów zielonych, oczyszczaniu letnim i zimowym ulic, bieżącym utrzymaniu ulic i
chodników oraz oznakowania pionowego w czasie świadczenia usługi nie krótszym niż 12 miesięcy o łącznej
wartości usługi nie mniejszej niż 2.200.000,00 zł brutto. W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona
jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania
do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać
według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl . Należy podać ich wartość,
przedmiot oraz daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody
określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wg
Załącznika Nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów.
- Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) potencjałem technicznym - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. Wykonawca musi posiadać maszyny,
wymienione w poniższej tabeli (według załącznika nr 4 do SIWZ).
Lp. Wyszczególnienie
Minimalna
liczba
jednostek
1 Zamiatarka 3
2 Ciągnik z przyczepą 3
3 Ciągnik z przyczepą i zawieszoną kosiarką 1
4 Mini ciągnik z kosiarką 3
5 Samochód ciężarowy z wywrotką 1
6 Samochód dostawczy z HDS 2
7 Solarko - piaskarka 2
8 Ładowarka 2
9 Kosiarki spalinowe 3
10 Piaskarki 2
11 Piły spalinowe do drewna 6
12 Pojazdy biorące udział w zamówieniu na zimowe
oczyszczanie miasta z systemem monitorowania
GPS.
4
b) bazą magazynowo –transportową, do której posiada tytuł prawny, usytuowaną na terenie Gminy Miasta
Brodnicy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Miasta Brodnicy
W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby:
- teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym;
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
gruntu;
- baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:
-- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
-- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
-- zadaszenie magazynu do przechowywania środków chemicznych: soli i piasku (m. In. 1500 Mg)
Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i
napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów; o ile czynności te nie są wykonywane
przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.
Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy
jednoczesnym spełnieniu ww. warunków.
wg Załącznika Nr 4 do SIWZ.
Przez odległość pomiędzy bazą magazynowo-transportową a granicą gminy należy rozumieć odległość mierzoną
wzdłuż drogi prowadzącej od bazy magazynowo-transportowej do granicy Gminy Miasta Brodnicy jaką musi przebyć
pojazd pokonujący ten odcinek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie wskazanej przez Wykonawcę bazy
magazynowo-transportowej.
Wadium
40.000,00 PLN
Wymagany termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r.
Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą – 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryterium: Cena – 60 % i Parametry techniczno-jakościowe (odległość bazy
magazynowo-transportowej od granic miasta) – 40 %
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 2 rozdziału X SIWZ do dnia 27.05.2020r., do godziny 10:00.
Data dodania 22-04-2020
Ostatnia modyfikacja 23-04-2020