Drukuj PDF
Zmiana treści Dostawa dodatkowej półki dyskowej (wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z macierzą)
Identyfikator #10136184
Podgląd Oferta przeglądana 62 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Muzeum Historii Żydów Polskich
00-157 Warszawa
ul. Anielewicza 6, godzina: 11:00
Telefon: 224 710 300
Fax: 224 710 398
Email: przetargi@polin.pl
WWW: www.polin.pl/pl
Kontakt
Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa
Województwo/Powiat
mazowieckie / Warszawa
Dodatkowe lokalizacje
zachodniopomorskie / Szczecin
podkarpackie / Łańcut
lubelskie / Lublin
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowej półki dyskowej (wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z macierzą) kompatybilnej z macierzą, którą posiada Zamawiający, dysków twardych oraz usługa montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą w siedzibie Zamawiającego 1) część 1 - półka dyskowa do macierzy z 11 dyskami twardymi wraz z usługą montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą Zamawiającego 2) część 2 - dyski twarde. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Półka dyskowa do macierzy z 11 dyskami twardymi wraz z usługą montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą Zamawiającego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa półki dyskowej do macierzy z 11 dyskami twardymi wraz z usługą montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30233100-2, 30234100-9, 51610000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji półki dyskowej i dysków twardych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem Umowy dotyczącej części 1 zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które stanowi 10% wartości umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiające-go: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA 90 1020 1026 0000 1102 0275 4547 albo na inny numer rachunku podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy z podaniem tytu-łu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: postępowanie PZP.271.27.2019 ”. 4. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego - przed upływem terminu zawarcia umowy. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym ra-chunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowa-dzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 musi zostać złożone przed upływem terminu wyznaczonego na podpisanie umowy. 7. Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 powinno zawierać następujące elementy: 1) określenie kwoty poręczenia; 2) wskazanie gwaranta poręczenia; 3) wskazanie beneficjenta poręczenia; 4) zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, w terminie do 30 dni; 5) nieodwołalność poręczenia. 8. Warunki zwrotu zabezpieczenia określone zostały w treści Istotnych Postanowień Umowy, stanowią-cych załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części 2 zamówienia.
Część nr: 2Nazwa: Dostawa dysków twardych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia zamówienia jest dostawa dysków twardych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30233100-2, 30234100-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji dysków twardych40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
PZP.271.27.2019
Termin składania ofert 29-11-2019
Miejsce i termin składania ofert Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6, godzina: 11:00
00-157 Warszawa
mazowieckie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
30233100-2: Komputerowe jednostki do przechowywania
30234100-9: Dysk magnetyczny
51610000-1: Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
Branże
Komputery:
  • akcesoria, sprzęt, serwery, urządzenia sieciowe
Specyfikacja
Link SIWZ https://mhzp.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/Zam%C3%B3wienia+publiczne.htm
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) dla części 1 - Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 80 000 złotych; b) dla części 2 - Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) dla części 1 - w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej dwa zamówienia, polegające na dostawie macierzy lub półek dyskowych o wartości co najmniej 60 000 złotych brutto każda oraz co najmniej 2 usługi montażu, podłączenia i konfiguracji półek dyskowych. Zamawiający dopuszcza, aby zamówienia były wykonane w ramach umów obejmujących osobno dostawy oraz usługi lub w ramach umów obejmujących łącznie dostawy i usługi, przy czym w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wartości zamówienia osobno w zakresie dostaw i osobno w zakresie usługi; 2) dla części 2 - w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, polegające na dostawie dysków twardych przeznaczonych do macierzy lub półek dyskowych o wartości minimum 15 000 złotych brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedłożone dowody muszą potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązków przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw i usług lub dowody potwierdzające czy dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Wykaz dostaw i usług należy przygotować z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio dla części 1 i 2 - załącznik nr 6A i 6B do SIWZ 2)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: a) 80 000 PLN dla części 1 zamówienia b) 20 000 PLN dla części 2 zamówienia, wraz z potwierdzeniem jego opłacenia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wadium
Tak, 2 000,00 PLN
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach 14
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29
godzina: 11:00
Data dodania 22-11-2019
Ostatnia modyfikacja 25-11-2019