Drukuj PDF
Zmiana treści Dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk
Identyfikator #10093442
Podgląd Oferta przeglądana 41 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Kontakt
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
40-038 Katowice
Województwo/Powiat
śląskie / Katowice
Dodatkowe lokalizacje
śląskie / Będzin
śląskie / Pszczyna
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem i montażem: „Dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla Komisariatu Policji w Wojkowicach i Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli w ramach pierwszego wyposażenia oraz CBŚP / Katowice i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednostek terenowych garnizonu śląskiego Policji.” 1.1. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SIWZ stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. 1.2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach podanych w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczących wysokości i szerokości +/- 5% a w pozostałych parametrach +/- 10%. 1.3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta oraz modelu i/lub numeru katalogowego i/lub „wyrobu własnego” oferowanego asortymentu w załączniku nr 4 do SIWZ (formularz cenowy). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp w przypadku wątpliwości w zidentyfikowaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ- formularz cenowy. Zamawiający w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu własnego, wymaga aby zaoferowany asortyment był zgodny parametrami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 1.4. Brak wpisania producenta oraz modelu i/lub numeru katalogowego i/lub „wyrobu własnego” dla danej pozycji formularza cenowego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ. W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować. 1.5. Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SIWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. 1.6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również asortymentu o wyższych parametrach), składający ofertę ma obowiązek wykazania (załączenia dowodów) zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 1.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji. Okres gwarancji Wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 1.7.1. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące i maksymalną gwarancję na okres 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu jakościowo ilościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. 1.7.2. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta. 1.7.3. W przypadku braku wskazania gwarancji na formularzu ofertowym, Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia podpisania protokołu jakościowo ilościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. 1.7.4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca. 1.8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (załącznik nr 1 do SIWZ). 1.9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego szacunkowego zakresu znajdują się w: 1.9.1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 1.9.2 – załącznik nr 2 – wzór umowy, 1.9.3 – załącznik nr 3 – OPZ – siedziska, 1.9.4 – załącznik nr 4 – formularz cenowy 1.9.5 – załącznik nr 5 – oświadczenia wykonawcy art.25a ust.1 1.9.6 – załącznik nr 6 – oświadczenie grupa kapitałowa 1.9.7 – załącznik nr 7 – dane teleadresowe 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39112000-0 – krzesła 39113100-8 - fotele 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
"Numer referencyjny:
ZP-2380-349-40-2019
Termin składania ofert 13-11-2019
Miejsce i termin składania ofert Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
09:30 ul. J. Lompy 19
40-038 Katowice
śląskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
39112000-0: Krzesła
39113100-8: Fotele
Branże
Meble:
  • wyposażenie placówek, meble biurowe
Specyfikacja
Link SIWZ bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/32685,ZP-2380-349-40-2019-Dostawa-wraz-z-wniesieniem-i-montazem-siedzisk-dla-Komisaria.html
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie: a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, oświadczeń i dokumentów dotyczących braku podstaw wykluczenia wymienionych w Rozdziale IV B SIWZ. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a jeżeli odpowiedni dokument nie figuruje w e-Certis składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV B pkt 1. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np.: konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w Rozdziale IV lit. A pkt. 3. i IV lit. B pkt 1 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV lit. A pkt. 1-2, 4-17 mogą przedstawić łącznie. 4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 i art. 27 ustawy Pzp uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, podwykonawcy, podmiotu który udostępnia swoje zasoby Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. W tym celu sprawdzi zakres udostępnienia i w przypadku braku odpowiednich informacji zażąda dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale III pkt 3 SIWZ. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ – W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta. A w przypadku wyrobu własnego, należy wpisać w formularz cenowy „wyrób własny”. Brak załączenia formularza cenowego do oferty oraz załączenie do oferty formularza cenowego niepodpisanego przez Wykonawcę a także brak wypełnienia wszystkich pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego załączniku nr 3 do SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzieli gwarancji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, o terminie dostawy zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku podania terminu dostawy wykona zamówienie w terminie 20 dni. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku zaoferowania wyrobu własnego, będzie on zgodny z parametrami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 10. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz na załączniku nr 5 do SIWZ 10. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 16. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2019-12-20
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, Zespół zamówień publicznych, Sekretariat blok A, parter
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13
godzina: 09:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ – W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta. A w przypadku wyrobu własnego, należy wpisać w formularz cenowy „wyrób własny”. Brak załączenia formularza cenowego do oferty oraz załączenie do oferty formularza cenowego niepodpisanego przez Wykonawcę a także brak wypełnienia wszystkich pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego załączniku nr 3 do SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzieli gwarancji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, o terminie dostawy zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku podania terminu dostawy wykona zamówienie w terminie 20 dni. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku zaoferowania wyrobu własnego, będzie on zgodny z parametrami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 10. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz na załączniku nr 5 do SIWZ 10. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 16. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

UWAGA:
Edycja: poprawiono lokalizację
Data dodania 06-11-2019
Ostatnia modyfikacja 07-11-2019