Drukuj PDF
Zmiana treści ŚWIADCZENIE KOMPLEKSPWYCH USŁUG PRALNICZYCH I DZIERŻAWY BIELIZNY SZPITALNEJ
Identyfikator #11005119
Podgląd Oferta przeglądana 1094 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
godzina: 09:30
Telefon: 061 4445523 w. 220
Fax: 614 445 720
Email: szpital@spzoz-grodzisk.pl
WWW: http://spzoz-grodzisk.pl/
Kontakt
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mossego 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Województwo/Powiat
wielkopolskie / Grodzisk Wielkopolski
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług świadczenie kompleksowych usług pralniczych, w tym dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, naprawy, dzierżawa bielizny szpitalnej z wykorzystaniem technologii RFID dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim przez okres 36 miesięcy od 1 MARCA 2021 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. "Numer referencyjny:SPZOZ.KP.2300/50/20
Termin składania ofert 28-01-2021
Miejsce i termin składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/
godzina: 09:30
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
98310000-9: Usługi prania i czyszczenia na sucho
98311000-6: Usługi odbierania prania
Branże
Odzież, obuwie, galanteria:
  • odzież medyczna
Usługi pralnicze:
  • usługi pralnicze
Specyfikacja
Link SIWZ http://spzoz-grodzisk.pl/zamowienia_publiczne/swiadczenie-komplekspwych-uslug-pralniczych-i-dzierzawy-bielizny-szpitalnej-dla-spzoz-w-grodzisku-wielkopolskim-nr-sprawy-spzoz-kp-2300-50-20/
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykonywali lub wykonują przynajmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest świadczenie usług pralniczych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
określone w SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
określone w SIWZ III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) określone w SIWZ
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach 36
Okres w dniach
Data rozpoczęcia 01.03.2021
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie CENA 60,00 TERMIN PŁATNOŚCI 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 28.12.2020godzina: 09:30III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)określone w SIWZ
Data dodania 31-12-2020
Ostatnia modyfikacja 07-01-2021