Drukuj PDF
Zmiana treści Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Identyfikator #10994445
Podgląd Oferta przeglądana 281 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
konkurs ofert
Źródło informacji
internet
Organizator
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do godz. 23:59:59.
Telefon: 566968700
Fax: 566968702
Email: poczta@mopr.grudziadz.pl
WWW: https://mopr.bip.gov.pl/
Kontakt
Przed złożeniem oferty poprzez generator ofert dodatkowych informacji i wyjaśnień
oferentom udzielają:
1) w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pod numerami telefonów 56 69 68 766 i 56 69 68 767
oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail d.brzezinska@mopr.grudziadz.pl ;
2) w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora – pracownicy firmy Witkac.pl
drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl .
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / Grudziądz
Opis
Realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz
Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w latach 2021-2023
Termin składania ofert 12-01-2021
Miejsce i termin składania ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do godz. 23:59:59.
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Medycyna:
  • opieka społeczna
Specyfikacja
Link SIWZ https://mopr.bip.gov.pl/konkursy-ofert/prowadzenie-srodowiskowego-domu-samopomocy.html
Wymagany termin realizacji zamówienia
Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2023 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
1) oferta została sporządzona według wzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1;
2) oferta została złożona poprzez generator ofert w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4;
3) oferent złożył w miejscu i terminie wskazanym w § 5 ust. 5 wydruk potwierdzenia
złożenia oferty wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją
elektroniczną oferty złożonej w generatorze) i podpisany przez osobę lub osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do
rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem oraz, jeżeli dotyczy, oryginał
pełnomocnictwa lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
4) oferta została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego
działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
5) oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi
celu i terminu realizacji zadania publicznego;
6) oferta została wypełniona w sposób kompletny, nie zawiera istotnych błędów i ma
prawidłowo wypełnione wszystkie oświadczenia;
7) do oferty załączono w formie elektronicznej załączniki wskazane w § 5 ust. 3.
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 498/19
Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie procedury zlecania przez
gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, należy składać
wrzucając formularz zgłoszenia do urny usytuowanej w wejściu do Biura Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia
7 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.

Uwaga:
Poprawiono termin składania ofert. /DTKW
Data dodania 28-12-2020
Ostatnia modyfikacja 28-12-2020