Drukuj PDF
Zmiana treści Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć (kursów/szkoleń) w ramach projektu pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie
Identyfikator #10396109
Podgląd Oferta przeglądana 39 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 Chełmno
Harcerska 1 do godziny 12.00
Telefon: 56 677 24 45
Fax: 566772421
Email: j.sredniawska@powiat-chelmno.pl
WWW: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239261
Kontakt
Dane kontaktowe: j.sredniawska@powiat-chelmno.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Średniawska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 56 677 24 45
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / chełmiński
Opis
Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć (kursów/szkoleń) w ramach projektu pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” nr RPKP.10.02.03-04-0019/19, zwanego dalej projektem, dla uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu chełmińskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć (kursów/szkoleń) dla uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
z terenu powiatu chełmińskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników zajęć, określonych w załączniku nr 1.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) część nr 1 zamówienia – zajęcia specjalistyczne w zakresie obsługi wózków jezdniowych, podestów samobieżnych i suwnic;
2) część nr 2 zamówienia – zajęcia specjalistyczne ze spawania metodą TIG i MAG;
3) część nr 3 zamówienia – zajęcia specjalistyczne na prawo jazdy kategorii B;
4) część nr 4 zamówienia – zajęcia specjalistyczne z zakresu stosowania środków ochrony roślin;
5) część nr 5 zamówienia – zajęcia specjalistyczne - kursy baristyczny, sommelierski;
6) część nr 6 zamówienia – zajęcia specjalistyczne z zakresu obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną(e) część(ci) zamówienia.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć (kursów/szkoleń) dla uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu chełmińskiego.
Kod CPV: 80530000-8
Nazwa CPV: Usługi szkolenia zawodowego
Termin składania ofert 02-04-2020
Miejsce i termin składania ofert POWIAT CHEŁMIŃSKI
Harcerska 1 do godziny 12.00
86-200 Chełmno
kujawsko-pomorskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
80530000-8: Usługi szkolenia zawodowego
80531000-5: Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
80411200-0: Usługi szkół nauki jazdy
Branże
Szkolenia, kursy:
  • szkolenia księgowości, kadrowe, podatkowe, administracji biurowej, interpersonalne, zarządzania zesp
  • szkolenia z zakresu zawodów prac fizycznych
Specyfikacja
Link SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239261
Wymagania
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 (2A -2F w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta). Wykonawca określi cenę oferty brutto w sposób podany
w Formularzu ofertowym.
2. Do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (sporządzone przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego);
2) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) – dotyczy tylko części nr 3 zamówienia.
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści (informacji) oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta oraz dołączone załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a każda strona winna być zaparafowana.
W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferta winna zawierać cenę jednostkową brutto za przeszkolenie jednego uczestnika lub cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie jeden godziny szkolenia oraz łączną cenę oferty brutto, podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie podane w ofercie ceny muszą być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zaoferowane w ofercie ceny jednostkowe brutto są cenami ryczałtowymi obowiązującymi w całym okresie objętym umową i muszą uwzględniać wszelkie koszty oraz opłaty, składki i podatki związane z realizacją zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach:
1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny, stan wyjątkowy);
4) gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania Projektu wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020;
5) wystąpienia w trakcie realizacji umowy zmiany powszechnie obowiązujących przepisów mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron umowy.
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 (2A -2F w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta). Wykonawca określi cenę oferty brutto w sposób podany
w Formularzu ofertowym.
2. Do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (sporządzone przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego);
2) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) – dotyczy tylko części nr 3 zamówienia.
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści (informacji) oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Oferta oraz dołączone załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a każda strona winna być zaparafowana.
W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferta winna zawierać cenę jednostkową brutto za przeszkolenie jednego uczestnika lub cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie jeden godziny szkolenia oraz łączną cenę oferty brutto, podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie podane w ofercie ceny muszą być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zaoferowane w ofercie ceny jednostkowe brutto są cenami ryczałtowymi obowiązującymi w całym okresie objętym umową i muszą uwzględniać wszelkie koszty oraz opłaty, składki i podatki związane z realizacją zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Ramowy harmonogram oraz wymiar czasowy realizacji poszczególnych części zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Planowany ramowy termin przeprowadzenia zajęć: kwiecień 2020 r. – grudzień 2022 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
1. Oferty Wykonawców w danej części zamówienia będą oceniane według następującego kryterium:
cena brutto - 100 pkt.
2. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i która otrzyma największą liczbę punktów, odrębnie w każdej z części zamówienia.
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: chełmiński
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

dodano dnia 24.03.2020 r.

Chełmno, dnia 24 marca 2020 r.

Nr sprawy: ZZP.041.2.2019.2020.JG

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2020

Nazwa zamówienia:
Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć (kursów/szkoleń) w ramach projektu pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”

Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno

W związku z wpływem pytań do Zapytania ofertowego nr 1/2020 z dnia 18 marca 2020 r. i koniecznością przygotowania odpowiedzi, a także w celu uwzględnienia przez Wykonawców w ofertach udzielonych wyjaśnień, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 02 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym nr 1/2020 z dnia 18 marca 2020 r: w rozdziale XII. Miejsce i termin składania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 02 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej w postaci papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego, przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – przeprowadzenie zajęć specjalistycznych. Część zamówienia nr …..” lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: j.sredniawska@powiat-chelmno.pl , przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta – przeprowadzenie zajęć specjalistycznych. Część zamówienia nr …..”.

Uwaga:
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, może ulec sposób i miejsce dostarczania korespondencji do siedziby Zamawiającego. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą publikowane na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-chelmno.pl . W związku z powyższym należy śledzić w/w stronę. Zachęca się do składania ofert pocztą elektroniczną na adres wskazany w zapytaniu ofertowym.”

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego wraz z załącznikami pozostają bez zmian.
Niniejsza zmiana stanowi integralną część Zapytania ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.
Zmiana nr 1 do Zapytania ofertowego opublikowana została na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na oraz na stronie http://bip.powiat-chelmno.pl/ w zakładce Przetargi.

STAROSTA CHEŁMIŃSKI
/-/
Zdzisław Gamański
Data dodania 18-03-2020
Ostatnia modyfikacja 25-03-2020