Drukuj PDF
Zmiana treści Zmiana sposobu użytkowania części budynku
Identyfikator #10379557
Podgląd Oferta przeglądana 44 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Gmina Kroczyce
42-425 Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29 do godz. 10:00.
Telefon: 034 315 21 50 do 5
Fax: 034 315 21 50 wewn. 23
Email: przetargi@kroczyce.pl
WWW: https://www.kroczyce.pl/
Kontakt
Osobami uprawnionymi do kontaktu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30)
z Wykonawcami są:
- Grażyna Masiarek – tel. 34/315 21 50 do 5 - wew. 25.
Województwo/Powiat
śląskie / zawierciański
Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu:
Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na żłobek wraz z remontem.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części budynku byłej szkoły podstawowej
w Kroczycach zlokalizowanej na działce nr geod. 349/2 km położonej przy ul. Kościuszki 29
w Kroczycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek. Zamówienie obejmuje
przystosowanie części pomieszczeń budynku byłej szkoły na potrzeby żłobka.
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie rozbiórki istniejących wykładzin ściennych i podłogowych,
- wykonanie tynków wewnętrznych adaptowanych pomieszczeń,
- wykonanie nowych wykładzin ściennych i podłogowych,
- wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu sali zabaw,
- wykonanie robót sanitarnych,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wykonanie robót malarskich,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- dostawa i montaż m.in.: kratek wentylacyjnych, kratek ściekowych, osłon na grzejniki a także
- dostawa i montaż wideo domofonu.
Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają:
1. Projekt budowlany - załącznik nr 6 do SIWZ;
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 7 do
SIWZ;
3. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych –
załącznik nr 8 do SIWZ;
4. Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SIWZ (poglądowo).
Termin składania ofert 26-03-2020
Miejsce i termin składania ofert Gmina Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29 do godz. 10:00.
42-425 Kroczyce
śląskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
44220000-8 Stolarka budowlana
32552600-3 Domofony
Branże
Budownictwo instalacji ciepłowniczych:
  • instalacje c.o.
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje wewnętrzne
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje wewnętrzne wod-kan
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • adaptacja pomieszczeń, remonty, wykończenia, malowanie, terakota, glazura
  • wymiana okien, drzwi
  • posadzki, podłogi -usługa
Zabezpieczenia, systemy, alarmy:
  • instalacje domofonowe
Specyfikacja
Link SIWZ https://gwkroczyce.peup.pl/eurzad.seam?actionMethod=eurzad.xhtml%3ApeupAgent.setEurzadMode%284%29&cid=247819
Wymagania
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 września 2020 r.
Termin związania z ofertą
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
1. Cena oferty brutto C 60 % 60
2. Doświadczenie zawodowe osób
wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
D 25 % 25
3. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę GW 15 % 15
Uwagi
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kroczycach, ul. Batalionów
Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce w terminie do dnia 26.03.2020 r. do godz. 10:00.

UWAGA:
Poprawiono termin składania ofert
Data dodania 11-03-2020
Ostatnia modyfikacja 11-03-2020