Drukuj PDF
Zmiana treści „Remont śmigieł PN: HC-E5N-3A (2 szt.), PN: HC-E5N-3AL (2 szt.), oraz wypożyczenie śmigieł PN: HC-E5N-3A (1 szt.), PN: HC-E5N-3AL (1 szt.), pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti/Avanti II”
Identyfikator #9510392
Podgląd Oferta przeglądana 44 razy
Więcej informacji
Kategoria
Wyniki przetargów
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Fax: +48 22 22 99 933
Email: centrala@lpr.com.pl
WWW: bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/836e756c-55fb-471d-a3bd-98b462cbeca5
Kontakt
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
Województwo/Powiat
mazowieckie / warszawski
Opis
Przedmiotem zamówienia jest: a) remont śmigła PN: HC-E5N-3A, SN: KU162 b) remont śmigła PN: HCE5N-3AL, SN: HF153 pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti, SN: 1079, SPMXH. c) remont śmigła PN: HC-E5N-3A, SN: KU085 d) remont śmigła PN: HC-E5N-3AL, SN: HF217 pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti, SN: 1124, SP-MXI. e) wypożyczenia śmigieł PN: HC-E5N-3A (1 szt.) oraz PN: HC-E5N-3AL (1 szt.) na czas remontu śmigieł wymienionych w pkt. a-d)
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
50211000-7: Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Branże
Militaria, Policja:
  • sprzęt latający
Specyfikacja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 77440 Waluta EURO
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: JETA Aviation and Technical Solutions GmbH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mintarder Berg 125
Kod pocztowy:
Miejscowość: 40885 Ratingen
Kraj/woj.: Niemcy


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak Skrót literowy nazwy państwa: DE Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 77440
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77440
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77440
Waluta: EURO
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Cena całkowita oferty 77 440 EURO 335 865,02 PLN* 413 113,97 PLN brutto** * Przeliczenia dokonano stosując średnie kursy NBP z dnia 20.02.2019 r., tj.: 1 EUR = 4,3371 zł - aktualne na dzień otwarcia ofert zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 7 SIWZ. ** Rzeczywiste obciążenie finansowe Zamawiającego (cena oferty łącznie z podatkiem, jaki Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego) − Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/04/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie dodatkowych czynności obsługowych obejmujących remont śmigieł PN: HC-E5N-3AL (SN: HF153), PN: HC-E5N-3A (SN: KU162) –pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti II SP-MXI.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji umowy zaistniały okoliczności opisane poniżej, w skutek których stało się konieczne wykonanie dodatkowych czynności obsługowych obejmujących remont śmigieł PN: HC-E5N-3AL (SN: HF153), PN: HC-E5N-3A (SN: KU162) –pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti II SP-MXI. Oba ww. śmigła zostały wysłane do warsztatu obsługowego podwykonawcy - Technic Aviation (Francja), w celu wykonania planowego remontu śmigieł w ramach obowiązkowych czynności obsługowych po wypracowaniu resursu kalendarzowego śmigieł. Firma Technic Aviation po wykonaniu standardowej weryfikacji ww. śmigieł przed wykonaniem remontu, stwierdziła konieczność dokonania dodatkowych czynności naprawczych. Nie ma technicznej możliwości wykonania standardowego remontu śmigieł bez wykonania dodatkowych czynności naprawczych zgłoszonych przez warsztat obsługowy. Wyżej opisane usługi nie są objęte zamówieniem podstawowym i są niezbędne do wykonania umowy. Koszt dodatkowych czynności naprawczych wynosi 23.320,43 EUR i nie przekracza 50 % wartości umowy.
Data dodania 12-03-2019
Ostatnia modyfikacja 09-05-2019