Drukuj PDF
Zmiana treści Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych krajowych i zagranicznych
Identyfikator #9968707
Podgląd Oferta przeglądana 30 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
24-100 Puławy
Al. Partyzantów 57, godzina: 10;30
Telefon: 818 893 000
Fax: 818 862 595
Email: agata.wawer@piwet.pulawy.pl
WWW: www.piwet.pulawy.pl
Kontakt
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Województwo/Powiat
lubelskie / puławski
Opis
zawarcie umowy ramowej na realizację usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych krajowych i zagranicznych dla PIWet-PIB w okresie 24 m-cy
"Numer referencyjny:
DZ-2501/178/19
Termin składania ofert 24-09-2019
Miejsce i termin składania ofert Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57, godzina: 10;30
24-100 Puławy
lubelskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
60400000-2: Usługi transportu lotniczego
63516000-9: Usługi zarządzania podróżą
Branże
Turystyka:
  • sprzedaż biletów
Specyfikacja
Link SIWZ http://zampub.piwet.pulawy.pl/index.php/zamwienia-publiczne-mainmenu-9/przetargi-mainmenu-28
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 15 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną umowę polegającą na rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do jednego odbiorcy biletów lotniczych o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto podczas minimum jednorocznego okresu rozliczeniowego. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) wyznaczenia 2 pracowników i co najmniej 2 linii telefonicznych do kontaktów z pracownikami Zamawiającego włącznie z umożliwieniem podróżującym pracownikom Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego kontaktowania się z Wykonawcą zamówienia w trybie alarmowym (telefon alarmowy czynny 24 godz/dobę w każdy dzień tygodnia nie wyłączając świąt i niedziel i sobót ) b) korzystanie przez Wykonawcę z Globalnego Systemu Dystrybucji GDS
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 15 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu do odbiorcy biletów lotniczych o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto podczas jednorocznego okresu rozliczeniowego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonane/wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ d) Wykaz dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 3 6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; h) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. i) aktualnej informacji z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10,11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; j) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; k) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331, z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9.
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach 24
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
opłata transakcyjna brutto za wystawienie 1 biletu lotniczego 90,00
doświadczenie 10,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-23
godzina: 11:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331, z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9.

Ogłoszenie nr 540197772-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.

Ogłoszenie nr 540197772-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Puławy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597656-N-2019
Data: 16/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 80252000000000, ul. Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 893 000, e-mail agata.wawer@piwet.pulawy.pl , faks 818 862 595.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.6
W ogłoszeniu jest: brak
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści: Oświadczamy, że świadczone przez nas usługi spełniają standardy IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: składanie ofert: 2019-09-23, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Składanie ofert: 2019-09-23, godzina 10:30

UWAGA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.09.2019 r., do godziny 10:30 , zmieniony na : 24.09.2019
Data dodania 17-09-2019
Ostatnia modyfikacja 20-09-2019