Drukuj PDF
Zmiana treści Przebudowa sanitariatów
Identyfikator #9895141
Podgląd Oferta przeglądana 4 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Gmina Olsztyn
10-101 Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1, godzina: 11:00
Telefon: 89 5273111 wew. , 325
Fax: 895 349 375
Email: przetargi@olsztyn.eu
WWW: bip.olsztyn.eu
Kontakt
tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu , faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.olsztyn.eu
Województwo/Powiat
warmińsko-mazurskie / olsztyński + Olsztyn
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przy ul. Gdyńskiej 17 /Kod CPV: 45211310-5 - roboty budowlane w zakresie łazienek/. 2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia związany jest z przebudową sanitariatów i stanowi etap drugi remontu obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, który obejmuje wykonanie m. in. następującego rodzaju prac: 1) Roboty ogólnobudowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) ściany zewnętrzne, c) podłoża i posadzki, d) tynki i okładziny, e) roboty malarskie i szpachlarskie, f) stolarka drzwiowa i okienna, g) wymiana okien w salach nr 16 i nr 111, 2) Roboty sanitarne: a) instalacja wody zimnej i ciepłej, b) instalacja kanalizacji sanitarnej, c) wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa, d) instalacja centralnego ogrzewania, 3) Roboty elektryczne: a) demontaże instalacji elektrycznej, b) tablice rozdzielcze, c) instalacje elektryczne wewnętrzne – montaż osprzętu, d) prace pomiarowo-kontrolne. 3. Zakres robót obejmuje, poza pracami wskazanymi w pkt. 2 również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także: 1) Wykonanie robót przygotowawczych, 2) Organizacja terenu budowy, 3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) Uporządkowanie terenu budowy. 4. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do SIWZ, na którą składają się: 1) Projekt budowlany wielobranżowy pn. Przebudowa i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie z podziałem zadania na III etapy – etap II ul. Gdyńska 17, obręb 102, dz. nr 233, autorstwa Pracowni Projektowej „AKON” ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych. 3) Rysunki wymiany okien w sali nr 16 i sali nr 111 Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, 4) Decyzja nr II-339/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. znak UA.6740.441.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę jw.
"Numer referencyjny:
ZP.271.1.63.2019.c
Termin składania ofert 01-10-2019
Miejsce i termin składania ofert Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1, godzina: 11:00
10-101 Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45211310-5: Roboty budowlane w zakresie łazienek
Branże
Budownictwo instalacji ciepłowniczych:
  • instalacje c.o.
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje wewnętrzne
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje wewnętrzne wod-kan
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • adaptacja pomieszczeń, remonty, wykończenia, malowanie, terakota, glazura
  • wymiana okien, drzwi
  • posadzki, podłogi -usługa
Specyfikacja
Link SIWZ http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/360412/63_2019_przebudowa_sanitariatow_w_budynku_szkoly_podstawowej_nr_6_w_olsztynie_cpv_45211310_5_/
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, tj. 1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, jednej roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie obiektu kubaturowego i/lub zespołu obiektów kubaturowych o całkowitej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł. /brutto/, które obejmowały jednocześnie roboty branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 2) Przy dokonywaniu oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. 3) W przypadku wartości wykonanych robót podanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ za wystarczające uznane będzie oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z wymaganiami rozdz. VI ust. 2 SIWZ. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 2) Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) i wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1 zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w pkt. 2 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 4. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 5. W przypadku propozycji urządzeń / materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, lub innych dokumentów potwierdzających dane techniczne /certyfikaty zgodności/ lub krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) tych urządzeń / materiałów. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany również do załączenia do oferty, tabeli porównawczej (tabeli równoważności) dla danych urządzeń / materiałów, zawierającej w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektach ich parametry, zaś w drugiej – parametry urządzeń / materiałów oferowanych. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia dotyczącego tego podmiotu.
Wadium
Tak, 7 000,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach 60
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn, pok. 402.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29
godzina: 11:00
Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. 2. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenie oferty odwołującego; 4) opisu przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 3. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, a więc musi obejmować całkowite i bez wad wykonanie opisanego w dokumentacji projektowej pełnego zakresu prac wg zasad wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm branżowych oraz wszelkich pozostałych warunków prowadzonego postępowania. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający w rozdz. XXIIV SIWZ informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 7 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 29.08.2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w pkt. 2 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 4. Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 5. W przypadku propozycji urządzeń / materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, lub innych dokumentów potwierdzających dane techniczne /certyfikaty zgodności/ lub krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) tych urządzeń / materiałów. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany również do załączenia do oferty, tabeli porównawczej (tabeli równoważności) dla danych urządzeń / materiałów, zawierającej w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektach ich parametry, zaś w drugiej – parametry urządzeń / materiałów oferowanych. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), 7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia dotyczącego tego podmiotu.

Ogłoszenie nr 540174404-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Ogłoszenie nr 540174404-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: BZP nr 585485-N-2019
Data: 13/08/2019r/
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu , faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (url): http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/360412/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przy ul. Gdyńskiej 17 /Kod CPV: 45211310-5 - roboty budowlane w zakresie łazienek/. 2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia związany jest z przebudową sanitariatów i stanowi etap drugi remontu obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, który obejmuje wykonanie m. in. następującego rodzaju prac: 1) Roboty ogólnobudowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) ściany zewnętrzne, c) podłoża i posadzki, d) tynki i okładziny, e) roboty malarskie i szpachlarskie, f) stolarka drzwiowa i okienna, g) wymiana okien w salach nr 16 i nr 111, 2) Roboty sanitarne: a) instalacja wody zimnej i ciepłej, b) instalacja kanalizacji sanitarnej, c) wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa, d) instalacja centralnego ogrzewania, 3) Roboty elektryczne: a) demontaże instalacji elektrycznej, b) tablice rozdzielcze, c) instalacje elektryczne wewnętrzne – montaż osprzętu, d) prace pomiarowo-kontrolne. 3. Zakres robót obejmuje, poza pracami wskazanymi w pkt. 2 również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także: 1) Wykonanie robót przygotowawczych, 2) Organizacja terenu budowy, 3)Wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) Uporządkowanie terenu budowy. 4. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do SIWZ, na którą składają się: 1) Projekt budowlany wielobranżowy pn. Przebudowa i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie z podziałem zadania na III etapy – etap II ul. Gdyńska 17, obręb 102, dz. nr 233, autorstwa Pracowni Projektowej „AKON” ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych. 3) Rysunki wymiany okien w sali nr 16 i sali nr 111 Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, 4) Decyzja nr II-339/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. znak UA.6740.441.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę jw.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przy ul. Gdyńskiej 17 /Kod CPV: 45211310-5 - roboty budowlane w zakresie łazienek/. 2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia związany jest z przebudową sanitariatów i obejmuje wykonanie m. in. następującego rodzaju robót: 1) Roboty ogólnobudowlane, 2) Roboty sanitarne, 3) Roboty elektryczne. 3. Zakres robót obejmuje, poza pracami wskazanymi w pkt. 2 również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także: 1) Wykonanie robót przygotowawczych, 2) Organizacja terenu budowy, 3)Wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) Uporządkowanie terenu budowy. 4. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do SIWZ, na którą składają się: 1) Projekt budowlany wielobranżowy, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Rysunki wymiany okien w sali nr 16 i sali nr 111 Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, 4) Decyzja nr II-339/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. znak UA.6740.441.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę jw.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-29, godzina: 11:00.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 11:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6) ppkt. 6
W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ppkt. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 29.08.2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna).
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ppkt. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 01.10.2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna).


Ogłoszenie nr 540189060-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.

Ogłoszenie nr 540189060-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: BZP nr 585485-N-2019
Data: 13/08/2019r/
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu , faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (url): http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/360412/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przy ul. Gdyńskiej 17 /Kod CPV: 45211310-5 - roboty budowlane w zakresie łazienek/. 2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia związany jest z przebudową sanitariatów i stanowi etap drugi remontu obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, który obejmuje wykonanie m. in. następującego rodzaju prac: 1) Roboty ogólnobudowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) ściany zewnętrzne, c) podłoża i posadzki, d) tynki i okładziny, e) roboty malarskie i szpachlarskie, f) stolarka drzwiowa i okienna, g) wymiana okien w salach nr 16 i nr 111, 2) Roboty sanitarne: a) instalacja wody zimnej i ciepłej, b) instalacja kanalizacji sanitarnej, c) wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa, d) instalacja centralnego ogrzewania, 3) Roboty elektryczne: a) demontaże instalacji elektrycznej, b) tablice rozdzielcze, c) instalacje elektryczne wewnętrzne – montaż osprzętu, d) prace pomiarowo-kontrolne. 3. Zakres robót obejmuje, poza pracami wskazanymi w pkt. 2 również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także: 1) Wykonanie robót przygotowawczych, 2) Organizacja terenu budowy, 3)Wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4)Uporządkowanie terenu budowy. 4. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do SIWZ, na którą składają się: 1) Projekt budowlany wielobranżowy pn. Przebudowa i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie z podziałem zadania na III etapy – etap II ul. Gdyńska 17, obręb 102, dz. nr 233, autorstwa Pracowni Projektowej „AKON” ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych. 3) Rysunki wymiany okien w sali nr 16 i sali nr 111 Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, 4) Decyzja nr II-339/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. znak UA.6740.441.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę jw.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przy ul. Gdyńskiej 17 /Kod CPV: 45211310-5 - roboty budowlane w zakresie łazienek/. 2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia związany jest z przebudową sanitariatów i obejmuje wykonanie m. in. następującego rodzaju robót: 1) Roboty ogólnobudowlane, 2) Roboty sanitarne, 3) Roboty elektryczne. 3. Zakres robót obejmuje, poza pracami wskazanymi w pkt. 2 również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także: 1)Wykonanie robót przygotowawczych, 2) Organizacja terenu budowy, 3)Wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) Uporządkowanie terenu budowy. 4. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do SIWZ, na którą składają się: 1) Projekt budowlany wielobranżowy pn. Przebudowa i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie z podziałem zadania na III etapy – etap III ul. Gdyńska 17, obręb 102, dz. nr 233, autorstwa Pracowni Projektowej „AKON” ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn, 2) Aktualne Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych. 3) Rysunki wymiany okien w sali nr 16 i sali nr 111 Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie. 6. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Załączona dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią podstawę przygotowania oferty cenowej, natomiast załączone do SIWZ przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia kalkulacji cenowej.
Data dodania 13-08-2019
Ostatnia modyfikacja 09-09-2019