Drukuj PDF
Zmiana treści Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
Identyfikator #9827589
Podgląd Oferta przeglądana 6 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
30-347 Kraków
ul. Kapelanka 60, pok. 217, godzina: 12:00
Telefon: 124 232 088
Fax: 124 232 088
Email: przetargi@cmj.org.pl
WWW: www.cmj.org.pl
Kontakt
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
Województwo/Powiat
małopolskie / krakowski + Kraków
Dodatkowe lokalizacje
mazowieckie / grójecki
śląskie / tyski + Tychy
łódzkie / łódzki wschodni + Łódź
łódzkie / zgierski
kujawsko-pomorskie / toruński + Toruń
Opis
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie będzie realizowane w częściach – w podziale na 5 części. Jedna część to szkolenie przeprowadzone w 1 jednostce POZ (bez względu na liczbę uczestników, liczbę grup szkoleniowych i liczbę dni szkoleniowych). Uczestnikami szkoleń będą osoby pracujące w jednostkach POZ na terenie całej Polski, zarówno lekarze, pielęgniarki POZ, położne POZ, jak i osoby niebędące pracownikami medycznymi pracujące w jednostkach POZ. Liczba uczestników w poszczególnych jednostkach POZ będzie różna. Liczby uczestników szkoleń w poszczególnych jednostkach POZ podano w tabeli nr 1 SOPZ (zał nr 1 do ogłoszenia). Szkolenia będą prowadzone w grupach ćwiczeniowych. W skład 1 grupy ćwiczeniowej wchodzi nie więcej niż 6-8 osób. Szkolenia będą prowadzone w siedzibach jednostek POZ zlokalizowanych na terenie całej Polski zgodnie informacjami zawartymi w Tabeli nr 1 w SOPZ (zał. nr 1 do ogłoszenia). Szkolenia będą prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 04.10.2019 r., we wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami i niedzielami. Ustalenie dokładnego terminu szkolenia w poszczególnych jednostkach POZ leży po stronie Wykonawcy i wymaga porozumienia z jednostkami POZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: POZ.POZ-0701-39/17 (POZ.POZ-0701-34/17)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) w Przychodnia Helpmed Tychy, ul. Stanisława Lancewicza 46, 43-100 Tychy. Szczegółowy opis wymogów dot. szkolenia w zał. nr 1 do Ogłoszenia postępowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80562000-1, 80561000-4, 80511000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto za przeprowadzenie szkolenia 70,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla pracowników medycznych (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek), przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla osób niezwiązanych z sektorem ochrony zdrowia, przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Lata pracy instruktora w Pogotowiu Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w charakterze lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: POZ.POZ-0701-39/17 (POZ.POZ-0701-38/17)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) w Przychodnia Polimedica Łódź ul. Struga 13-21, Zgierz. Szczegółowy opis wymogów dot. szkolenia w zał. nr 1 do Ogłoszenia postępowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80562000-1, 80561000-4, 80511000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto za przeprowadzenie szkolenia70,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla pracowników medycznych (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek), przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla osób niezwiązanych z sektorem ochrony zdrowia, przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Lata pracy instruktora w Pogotowiu Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w charakterze lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: POZ.POZ-0701-39/17 (POZ.POZ-0701-42/17)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) w Przychodnia Polimedica Alfa ul. Struga 13-21, Zgierz. Szczegółowy opis wymogów dot. szkolenia w zał. nr 1 do Ogłoszenia postępowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80562000-1, 80561000-4, 80511000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto za przeprowadzenie szkolenia70,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla pracowników medycznych (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek), przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla osób niezwiązanych z sektorem ochrony zdrowia, przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Lata pracy instruktora w Pogotowiu Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w charakterze lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: POZ.POZ-0701-39/17 (POZ.POZ-0701-66/17)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) w Przychodnia Medicus Grójec, ul. Mszczonowska 35, 05-600 Grójec. Szczegółowy opis wymogów dot. szkolenia w zał. nr 1 do Ogłoszenia postępowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80562000-1, 80561000-4, 80511000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto za przeprowadzenie szkolenia70,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla pracowników medycznych (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek), przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla osób niezwiązanych z sektorem ochrony zdrowia, przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Lata pracy instruktora w Pogotowiu Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w charakterze lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: POZ.POZ-0701-39/171) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) w Przychodnia Neuca Med Chełmża, ul. Szewska 10/1, 87-140 Chełmża. Szczegółowy opis wymogów dot. szkolenia w zał. nr 1 do Ogłoszenia postępowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80562000-1, 80561000-4, 80511000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto za przeprowadzenie szkolenia70,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla pracowników medycznych (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek), przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla osób niezwiązanych z sektorem ochrony zdrowia, przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert10,00Lata pracy instruktora w Pogotowiu Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w charakterze lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
POZ-271-36/19
Termin składania ofert 30-07-2019
Miejsce i termin składania ofert Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, pok. 217, godzina: 12:00
30-347 Kraków
małopolskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
80562000-1: Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80561000-4: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
80511000-9: Usługi szkolenia personelu
Branże
Szkolenia, kursy:
  • szkolenia , programy unijne
Specyfikacja
Link SIWZ http://przetargi.cmj.org.pl/
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń/kursów medycznych z dziedziny ratownictwa medycznego, szkoleń z resuscytacji prowadzonych na różnych poziomach zaawansowania dla pracowników medycznych (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek) lub też dla osób niezwiązanych z ochroną zdrowia (niebędących pracownikami medycznymi), realizowanych według Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (obejmujące, co najmniej zapewnienie instruktorów, odpowiedniego sprzętu, przygotowanie materiałów szkoleniowych, wyżywienia dla uczestników). Przez doświadczenie Wykonawcy Zamawiający rozumie przeprowadzenie, co najmniej jednego takiego szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony Wykaz usług – Załącznik nr 2 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje, zaświadczenie od Zamawiającego itp.). Dysponowanie odpowiednim sprzętem w ilości gwarantującej możliwość przeprowadzenia szkoleń wyjazdowych, w ramach pakietów, na które Wykonawca składa ofertę (zgodnie z opisem w pkt IX SOPZ – Załącznik nr 1). Dysponowanie odpowiednią kadrą trenerską, w liczbie gwarantującej możliwość przeprowadzenia szkoleń wyjazdowych, w ramach części, na które Wykonawca składa ofertę. Przez odpowiednią kadrę trenerską Zamawiający rozumie wykształconych instruktorów tj. takich, którzy przeszli szkolenie instruktorskie w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami), posiadających doświadczenie instruktorskie, przez co Zamawiający rozumie przeprowadzenie, co najmniej 5 szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Wymagane jest aby szkolenia te przeprowadzone były w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz osób, które będą prowadzić szkolenia w ramach każdej części wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnymi do wykonania usługi, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wypełniony Wykaz wykładowców – Załącznik nr 3 do zapytania, Zaświadczenie / certyfikat o ukończeniu stosownego kursu instruktorskiego prowadzonego w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji przez każdego z instruktorów, którzy mają prowadzić szkolenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2019-10-04
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia 70,00
Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla pracowników medycznych (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek), przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert 10,00
Liczba należycie zrealizowanych przez instruktora szkoleń z zakresu resuscytacji (BLS i AED) dla osób niezwiązanych z sektorem ochrony zdrowia, przeprowadzonych w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert 10,00
Lata pracy instruktora w Pogotowiu Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w charakterze lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert 10,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, Sekretariat - pokój nr 217.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-30
godzina: 12:00
Data dodania 17-07-2019
Ostatnia modyfikacja 18-07-2019