Drukuj PDF
Zmiana treści Wymiana stolarki okiennej i centrali wentylacyjnej
Identyfikator #9820801
Podgląd Oferta przeglądana 1 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Centralne Biuro Antykorupcyjne
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 3, godzina: 10:30
Telefon: 22 437 13 00
Fax: 22 437 13 90
Email: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
WWW: bip.cba.gov.pl/
Kontakt
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
Województwo/Powiat
mazowieckie / warszawski
Dodatkowe lokalizacje
zachodniopomorskie / Szczecin
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i centrali wentylacyjnej w obiekcie Delegatury w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4D. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie Delegatury w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4D polegające na demontażu stolarki budowlanej okiennej i montaż okien o współczynniku przenikania ciepła nie większy niż Uw=0,9W/m2K, izolacyjności akustycznej całego okna nie większej niż 35dB, wymiana parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratu koloru białego szer. 40 cm, gr. 3,5 cm. Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej i dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjnej z rewersyjną pompą ciepła. Podane informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy przewidziano na podstawie wynagrodzenia kosztorysowego.
"Numer referencyjny:
45/>PU/2019/MT
Termin składania ofert 02-08-2019
Miejsce i termin składania ofert Biuro Finansów CBA
ul. Poleczki 3, godzina: 10:30
02-822 Warszawa
mazowieckie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45111300-1: Roboty rozbiórkowe
45421132-8: Instalowanie okien
45410000-4: Tynkowanie
45442100-8: Roboty malarskie
45312200-9: Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45331200-8: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Branże
Budownictwo instalacji klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa
  • instalacje wentylacji
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • wymiana okien, drzwi
  • osuszanie, odgrzybiania, izolacja
Specyfikacja
Link SIWZ https://bip.cba.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieni/2037,Wymiana-stolarki-okiennej-i-centrali-wentylacyjnej-w-obiekcie-Delegatury-w-Szcze.html
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5) III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną bezwzględnie wraz z załączonymi szczegółowymi kalkulacjami cen jednostkowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót i udostępnionych wzorów, które stanowią załączniki do SIWZ. (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową) 3. Wykaz zestawienia materiałów, w tym urządzeń i zestawienie sprzętu w ujęciu rodzajowym, ilościowym i wartościowym; 4. Kosztorys ofertowy w formie elektronicznej zapisany w formacie ath. (płyta CD stanowiąca materiał pomocniczy).
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach 100
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena oferty (C) 50,00
Termin realizacji (T) 20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiały 30,00
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Biuro Finansów CBA, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-31
godzina: 10:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną bezwzględnie wraz z załączonymi szczegółowymi kalkulacjami cen jednostkowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót i udostępnionych wzorów, które stanowią załączniki do SIWZ. (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową) 3. Wykaz zestawienia materiałów, w tym urządzeń i zestawienie sprzętu w ujęciu rodzajowym, ilościowym i wartościowym; 4. Kosztorys ofertowy w formie elektronicznej zapisany w formacie ath. (płyta CD stanowiąca materiał pomocniczy).

Ogłoszenie nr 540155065-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.

Ogłoszenie nr 540155065-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573639-N-2019
Data: 15/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowy numer identyfikacyjny 14061045400000, ul. Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 437 13 00, e-mail zamowieniapubliczne@cba.gov.pl , faks 22 437 13 90.
Adres strony internetowej (url): www.cba.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-31, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-02, godzina 10:30
Data dodania 15-07-2019
Ostatnia modyfikacja 26-07-2019