Drukuj PDF
Zmiana treści Organizacja wycieczek autokarowych na Węgry oraz nad polskie morze
Identyfikator #9718582
Podgląd Oferta przeglądana 6 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Starosta Limanowski
34-600 Limanowa
ul. Józefa Marka 9, godzina: 13:00
Telefon: 18 33 37 816,
Fax: 18 33 37 880
Email: zamowienia@powiat.limanowski.pl ,
WWW: bip.malopolska.pl/splimanowa/
Kontakt
Starosta Limanowski
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Województwo/Powiat
małopolskie / limanowski
Dodatkowe lokalizacje
pomorskie / Brak powiatu
Opis
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczek autokarowych na Węgry oraz nad polskie morze współfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: „Organizacja wycieczki autokarowej na Węgry”1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8 - dniowej wycieczki autokarowej na Węgry w terminie od 29 czerwca 2019 r. do 20 lipca 2019 r., dla max. 61 osób - pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz członków ich rodzin. Wycieczka winna trwać 8 dni, czyli od soboty rano - wyjazd - do soboty wieczór - przyjazd. W ramach organizowanej wycieczki Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w szczególności następujących świadczeń: 1) transport uczestników wycieczki do hotelu w miejscowości położonej nad Jeziorem Balaton. Wykonawca zapewni komfortowy autokar max. 5 letnim klasy LUX, z liczbą kierowców i stanem technicznym pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Autokar ma posiadać udogodnienia takie jak: klimatyzacja z indywidualnymi nawiewami, rozkładane i rozsuwane siedzenia, toaleta, telewizor, odtwarzacz DVD, nagłośnienie i mini barek (kawa, herbata), 2) oferta winna posiadać propozycje cenowe pobytu osób, które będą dojeżdżały pojazdem własnym 3) zakwaterowanie (7 noclegów) uczestników wycieczki w jednym hotelu położonym w miejscowości nad Jeziorem Balaton o minimalnym standardzie określonym przez Zamawiającego (z możliwością podniesienia standardu w ramach kryterium oceny ofert), w odległości od plaży max. 600 m. Minimalny standard hotelu został określony w Formularzu oferty w części A pkt 4. Zamawiający wymaga zakwaterowania w pokojach: 1-osobowy - max. 2 szt, 2-, 3- 4- lub 5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, tj. umywalka, prysznic, WC, z rozróżnieniem kosztu pobytu osób dorosłych, dzieci w wieku 4-12 lat oraz dzieci do 4 lat. Zamawiający nie dopuszcza podziału i zakwaterowania grupy w dwóch lub więcej hotelach. Standard hotelu ponad określone minimum oraz skrócenie odległości hotelu do plaży stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2. SIWZ. 4) wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych w formie bufetu, 7 obiadokolacji składających się z 2 dań (zupa lub przystawka i ciepłe drugie danie) oraz deseru wraz z napojami dla każdego z uczestników (co najmniej wodą stołową) w ilości co najmniej 0,5 l na osobę, 5) opieki pilota pełniącego obowiązki przewodnika polskojęzycznego z biegłą znajomością języka węgierskiego lub języka angielskiego oraz miejscowych przewodników. Pilot odpowiadać będzie za bezpieczne dotarcie na miejsce przeznaczenia oraz organizację przejazdu i pobytu wraz ze zwiedzaniem, noclegami, wyżywieniem, ewentualną opieką lekarską, 6) noclegu i wyżywienie dla kierowców i pilota, 7) realizacji wycieczki do Budapesztu, zgodnie z programem opisanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy na zadanie częściowe nr 1, 8) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszystkich wejść do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych zgodnie z programem wycieczki (bilety wstępu), 9) zorganizowanie wycieczki fakultatywnej na Półwysep Tihany dla grupy min. 20 osób - wg załącznika nr 1 do wzoru umowy na zadanie częściowe nr 1. Cena wycieczki powinna zawierać bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 10) ubezpieczenia wycieczki oraz osób uczestniczących w wycieczce. Minimalne sumy ubezpieczenia: KL: 100 000 zł, OC: 20 000 zł, NNW: 15 000 zł i bagaż 1 000 zł, 11) opłaty drogowe, parkingowe i za wjazdy do miast oraz opłatę klimatyczną oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zapisami SIWZ zrealizowania przedmiotu zamówienia. W przypadku osób dojeżdżających własnym samochodem Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty ceny za pobyt tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wycieczki maksymalnie o 10 osób bez podania przyczyny najpóźniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem; w przypadku gdy zamawiający zgłosi wykonawcy zmniejszenie liczby uczestników wycieczki wynagrodzenie wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Program wycieczki może ulec zmianom w układzie i kolejności realizacji poszczególnych jego punktów, wynikających z bieżących okoliczności takich jak m.in. przyczyny pogodowe, organizacyjne pod warunkiem realizacji wszystkich programów wycieczki. W przypadku braku możliwości spełnienia któregokolwiek ze świadczeń wymienionych w programie wycieczki z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a będących wynikiem działania siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia zastępczego o wartości co najmniej takiej samej co w programie wycieczki lub do zwrotu kosztów świadczenia które nie zostało zrealizowane. Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające m.in. z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548), dysponować sprawnym technicznie pojazdem o standardzie odpowiadającym wymaganiom określonym powyżej oraz dysponować osobami uprawnionymi do kierowania pojazdami w ilości wymaganej przepisami prawa do zapewnienia całodobowej obsługi tych pojazdów, a ponadto winien posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga przedstawienia skanu dowodu rejestracyjnego autokaru, którym odbywać będzie się podróż w terminie do 5 dni przed planowanym wyjazdem. Szczegółowy program wycieczki na Węgry zawiera załącznik Nr 1 do wzoru umowy na zadanie częściowe nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 8
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Standard hotelu20,00Odległość hotelu do plaży20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wycieczka winna trwać 8 dni, czyli od soboty rano - wyjazd - do soboty wieczór - przyjazd.
Część nr: 2Nazwa: „Organizacja wycieczki autokarowej nad polskie morze” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja 10 - dniowej wycieczki autokarowej nad polskie morze w terminie od 2 sierpnia do 1 września 2019 r., dla max. 51 osób - pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz członków ich rodzin. Wycieczka winna trwać 10 dni, czyli od piątku wieczorem - wyjazd do niedzieli rano - przyjazd. W ramach organizowanej wycieczki Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w szczególności następujących świadczeń: 1) transportu uczestników wycieczki do hotelu min. ***, pensjonatu, domu lub ośrodku wczasowym, wypoczynkowym w miejscowości nadmorskiej. Wykonawca zapewni komfortowy autokar max. 5 letnim klasy LUX, z liczbą kierowców i stanem technicznym pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Autokar ma posiadać udogodnienia takie jak: klimatyzacja z indywidualnymi nawiewami, rozkładane i rozsuwane siedzenia, toaleta, telewizor, odtwarzacz DVD, nagłośnienie i mini barek (kawa, herbata), 2) oferta winna posiadać odrębne propozycje cenowe pobytu osób, które będą dojeżdżały dojazdem własnym, 3) zakwaterowania (7 noclegów) uczestników wycieczki w jednym hotelu min. ***, pensjonacie, domu lub ośrodku wczasowym, wypoczynkowym w miejscowości nadmorskiej w odległości od plaży max. 700 m. Zamawiający w kwestii zakwaterowania grupy preferuje hotel, niemniej jednak dopuszcza zakwaterowanie w pensjonacie, domu lub ośrodku wypoczynkowym. Minimalne wymagania dla obiektu zostały określone w Formularzu oferty w części B pkt 4. Zamawiający wymaga zakwaterowania w pokojach: 1-osobowy - 1 szt., 2-osobowe, 3-osobowe, 4-osobowe i 5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, tj. umywalka, prysznic, WC z rozróżnieniem kosztu pobytu osób dorosłych, dzieci w wieku 4-14 lat oraz dzieci do 4 lat. Wykonawca zapewni w dniu wyjazdu miejsca na przechowanie bagażu oraz umożliwienie skorzystania z łazienki - prysznicu, WC, umywalki. Zamawiający nie dopuszcza podziału i zakwaterowania grupy w dwóch lub więcej obiektach. Skrócenie odległości obiektu do plaży stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2 SIWZ. 4) wyżywienia: 7 śniadań w formie bufetu, 8 obiadokolacji składających się z 2 dań /zupa lub przystawka i ciepłe drugie danie/ oraz deseru wraz z napojami dla każdego z uczestników /co najmniej wodą stołową/ w ilości co najmniej 0,5 l na osobę, z rozróżnieniem kosztu wyżywienia osób dorosłych, dzieci w wieku 4-14 lat oraz dzieci do 4 lat, 5) opieki miejscowych przewodników podczas wycieczek, 6) realizacji min. 2 wycieczek fakultatywnych do miejscowości oddalonych od miejsca zakwaterowania do 100 km (większe miasta, parki i inne atrakcje) – zwiedzanie miejscowości z przewodnikiem, 7) pokrycia kosztów wszystkich wejść do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych zgodnie z programem wycieczki (bilety wstępu), 8) ubezpieczenia wycieczki oraz osób uczestniczących w wycieczce. Minimalne sumy ubezpieczenia: ubezpieczenie OC: 20 000,00 zł, NNW: 15 000,00 zł i bagaż: 1 000,00 zł, 9) opłaty drogowe, parkingowe i za wjazdy do miast oraz opłatę klimatyczną oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zapisami SIWZ zrealizowania przedmiotu zamówienia. W przypadku osób dojeżdżających własnym samochodem Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu oferty ceny za pobyt tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wycieczki maksymalnie o 10 osób bez podania przyczyny najpóźniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem; w przypadku gdy zamawiający zgłosi wykonawcy zmniejszenie liczby uczestników wycieczki wynagrodzenie wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Program wycieczki może ulec zmianom w układzie i kolejności realizacji poszczególnych jego punktów, wynikających z bieżących okoliczności takich jak m.in. przyczyny pogodowe, organizacyjne pod warunkiem realizacji wszystkich programów wycieczki. W przypadku braku możliwości spełnienia któregokolwiek ze świadczeń wymienionych w programie wycieczki z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a będących wynikiem działania siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia zastępczego o wartości co najmniej takiej samej co w programie wycieczki lub do zwrotu kosztów świadczenia które nie zostało zrealizowane. Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające m.in. z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548), dysponować sprawnym technicznie pojazdem o standardzie odpowiadającym wymaganiom określonym powyżej oraz dysponować osobami uprawnionymi do kierowania pojazdami w ilości wymaganej przepisami prawa do zapewnienia całodobowej obsługi tych pojazdów, a ponadto winien posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga przedstawienia skanu dowodu rejestracyjnego autokaru, którym odbywać będzie się podróż w terminie do 5 dni przed planowanym wyjazdem. Szczegółowy program wycieczki nad polskie morze zawiera załącznik Nr 1 do wzoru umowy na zadanie częściowe nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena za osobę dorosłą40,00Cena za dziecko od 4-14 lat20,00Cena za dziecko do 4 lat10,00Dodatkowe atrakcje20,00Odległość obiektu do plaży10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wycieczka winna trwać 10 dni, czyli od piątku wieczorem - wyjazd do niedzieli rano - przyjazd.
"Numer referencyjny:
BZ.272.19.2019
Termin składania ofert 11-06-2019
Miejsce i termin składania ofert Starosta Limanowski
ul. Józefa Marka 9, godzina: 13:00
34-600 Limanowa
małopolskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
63511000-4: Organizacja wycieczek
63510000-7: Usługi biur podróży i podobne
Branże
Turystyka:
  • organizacje wycieczek, wypoczynku, hotelarskie usługi
Specyfikacja
Link SIWZ https://bip.malopolska.pl/splimanowa,a,1615637,organizacja-wycieczek-autokarowych-na-wegry-oraz-nad-polskie-morze-wspolfinansowanych-z-zakladowego-.html
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zgodnie ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla zadania częściowego nr 1 i 2.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej: 1) 2 usługi polegające na zorganizowaniu wycieczki zagranicznej dla grupy co najmniej 30 osób, trwającej nie mniej niż 5 dni każda - dla zadania częściowego nr 1, 2) 2 usługi polegające na zorganizowaniu wycieczki krajowej dla grupy co najmniej 30 osób, trwającej nie mniej niż 5 dni każda - dla zadania częściowego nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.2 SIWZ. 5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 3 SIWZ. 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w pkt 19 formularza oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełnione Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Chyba, że Wykonawca wskaże w pkt 21 Formularza oferty dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych wówczas Zamawiający pobierze go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/ ). 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1) Koncesja, zezwolenie lub licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zgodnie ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548). 2) Dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2. Lp. 2 SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie w/w opisanego warunku. 3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z Wykonawców z osobna.
Wadium
Tak, 2 000.00 PLN, 1 800.00 PLN
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Część nr: 1 Nazwa: „Organizacja wycieczki autokarowej na Węgry”
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, I piętro, budynek B
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-11
godzina: 13:00
Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 816, e-mail starostwo@powiat.limanowski.pl ; b) Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel.18 33 37 835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla dokumentacji zamówień publicznych zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zakres wymaganych danych wynika z przepisów Pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z Wykonawców z osobna.
Data dodania 04-06-2019
Ostatnia modyfikacja 04-06-2019