Drukuj PDF
Zmiana treści Dostawa tuszy, tonerów i taśm do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów
Identyfikator #9654013
Podgląd Oferta przeglądana 91 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Centrum Zasobów Informatycznych
00-909 Warszawa
Żwirki i Wigury 9/13, godzina: 10:00
Telefon: 261 847 818,
Fax: 261 847 145
Email: czi.inwestycje@mon.gov.pl ,
WWW: czi.wp.mil.pl
Kontakt
Centrum Zasobów Informatycznych
Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
Województwo/Powiat
mazowieckie / warszawski
Dodatkowe lokalizacje
warmińsko-mazurskie / olsztyński + Olsztyn
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy, tonerów i taśm do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla RCI Olsztyn
"Numer referencyjny:
2613.2.2019.DB
Termin składania ofert 30-05-2019
Miejsce i termin składania ofert Centrum Zasobów Informatycznych
Żwirki i Wigury 9/13, godzina: 10:00
00-909 Warszawa
mazowieckie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
30125110-5: Toner do drukarek laserowych/faksów
30124300-7: Bębny do maszyn biurowych
30192113-6: Wkłady drukujące
Branże
Art. Biurowe:
  • kserokopiarki, skanery, faksy, telefaksy, urządzenia wielofunkcyjne
  • tonery, tusze, kartridże
Specyfikacja
Link SIWZ https://czi.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę. (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym podstawowe informacje, które posłużą Zamawiającemu do pobrania właściwego dokumentu rejestrowego opublikowanego w Internecie. Jeżeli dane będą prawidłowo wskazane, Zamawiający samodzielnie znajdzie i pobierze taki dokument). III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w celu wykazania, iż spełniają one wymogi określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) raport z badania wydajności i jakości wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający stosowną akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji na mocy przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r (Dz. U. poz. 542 z późn. zm.), a w przypadku raportu wydanego poza granicami RP akredytacja dla podmiotu ma pochodzić od podmiotu równoważnego Polskiemu Centrum Akredytacji w zakresie badania produktów będących przedmiotem zamówienia potwierdzającego, że dostarczone produkty spełniają wymagania jakościowe i wydajnościowe. Raport z badania wydajności i jakości wystawiony przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora powinien być zgodny z przykładowym wzorem z przywoływanych poniżej norm ISO/IEC: - dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, - dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 19798, - dla wkładów atramentowych (tuszy) ISO/IEC 24711/24712 oraz powinien zawierać co najmniej poniższe informacje:  wyliczona średnia ilość wydruku,  dane o uzyskanych ilościach akceptowalnego jakościowo wydruku na badanej kasecie,  statystyczne odchylenie standardowe,  datę przeprowadzenia badań,  dane środowiskowe badania (temperatura i wilgotność panujące w laboratorium w trakcie badania),  ilość badanych kaset,  ilość użytych kaset do obliczeń,  typ kasety,  czy stosowano procedurę wstrząsania,  typ drukowania,  ilość drukarek użytych w teście – badaniu kaset,  numery fabryczne drukarek użytych w teście,  użyty nośnik,  format papieru,  orientacja podawania papieru,  model komputera,  system operacyjny,  aplikacja,  wersja sterowników drukarki,  typ interfejsu,  wersja strony testowej. b) dokument potwierdzający, że podmiot wykonujący badanie wydajności posiada akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub innego równoważnego podmiotu w przypadku podmiotów poza granicami RP. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca - stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach 30
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Centrum Zasobów Informatycznych, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-23
godzina: 10:00
Informacje dodatkowe:
Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatnie do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca - stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


Ogłoszenie nr 540099939-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.

Ogłoszenie nr 540099939-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545435-N-2019
Data: 2019-05-09
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Zasobów Informatycznych , Krajowy numer identyfikacyjny 14033854900000, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 847 818, e-mail czi.inwestycje@mon.gov.pl , faks 261 847 145.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 2019-05-23 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 2019-05-30 godz. 10:00
Data dodania 09-05-2019
Ostatnia modyfikacja 22-05-2019