Drukuj PDF
Zmiana treści Przebudowa ulicy w zakresie poszerzenia wlotu wschodniego skrzyżowania poprzez budowę dodatkowego pasa
Identyfikator #9599052
Podgląd Oferta przeglądana 115 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
90-447 Łódź
Piotrkowska 175, godzina: 11:00
Telefon: 42 272 62 80,
Fax: 42 272 62 77
Email: zamowienia@zim.uml.lodz.pl ,
WWW: zim.lodz.bip-e.pl
Kontakt
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175
90-447 Łódź
Województwo/Powiat
łódzkie / łódzki wschodni + Łódź
Opis
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Drewnowskiej w rejonie skrzyżowania z Al. Włókniarzy w Łodzi w zakresie poszerzenia wlotu wschodniego skrzyżowania poprzez budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo – zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści programu funkcjonalno-użytkowego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
"Numer referencyjny:
ZIM-DZ.2620.28.2019
Termin składania ofert 30-04-2019
Miejsce i termin składania ofert Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175, godzina: 11:00
90-447 Łódź
łódzkie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231100-6: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232310-8: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452-5: Roboty odwadniające
45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233221-4: Malowanie nawierzchi
45233290-8: Instalowanie znaków drogowych
45233320-8: Fundamentowanie dróg
Branże
Budownictwo drogowe:
  • drogi asfaltowe, ekspresowe, autostrady, budowa remonty
Specyfikacja
Link SIWZ http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/9102,Przebudowa-ulicy-Drewnowskiej-w-rejonie-skrzyzowania-z-Al-Wlokniarzy-w-Lodzi-w-z.html
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: I.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 dróg publicznych na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. b) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę drogi publicznej/dróg publicznych na terenie miejskim. Uwaga: 1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w Art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 2. Pod pojęciem „dokumentacja projektowa”, Zamawiający rozumie zakres prac projektowych wskazany w § 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129). 3. Pod pojęciem „teren miejski” – Zamawiający rozumie teren położony w granicach administracyjnych miasta. 4. Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 5. Pod pojęciem drogi publicznej – Zamawiający rozumie drogę zaliczoną na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 8. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w warunku 6.3.3.1. odpowiednio a) i b). 2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę dróg publicznych wraz z odwodnieniem, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, e) jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, f) jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodno-kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, g) jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, h) jedną osobę na stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności UWAGA: 1) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2) Zamawiający informuje, iż przy sprawdzeniu doświadczenia ww. osoby, okres w którym była realizowana wskazana usługa – (od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/) Zamawiający przyjmie zasadę: a. w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r. b. w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013 r.-30.09.2013 r. c. w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014 r. – 28.04.2015 r. - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014 r. - 28.04.2015 r. 3) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.). 5) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy): 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów - dokumentów wymienionych w pkt od 7.3.2.1. do 7.3.2.4. SIWZ. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania , podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór formularza wraz z wykazem robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ. 2. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 3. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi były wykonywane, c) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, w przypadku robót budowlanych -inne dokumenty , w przypadku usług – oświadczenie wykonawcy. 4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
Wadium
Tak, 15 500,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2019-11-29
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Centrum Usług Wspólnych (kancelaria ZIM), ul.Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29
godzina: 13:00
Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1 2. Formularz Cenowy - wypełniony zgodnie z Formularzem nr 2 3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ 4. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy. 6. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 7. Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 5 do SIWZ. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1. SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Ogłoszenie nr 540074741-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.

Ogłoszenie nr 540074741-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536694-N-2019
Data: 12-04-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 272 62 80, e-mail zamowienia@zim.uml.lodz.pl , faks 42 272 62 77.
Adres strony internetowej (url): http://zim.lodz.bip-e.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Określenie warunków: I.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 dróg publicznych na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. b) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę drogi publicznej/dróg publicznych na terenie miejskim. Uwaga: 1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w Art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 2. Pod pojęciem „dokumentacja projektowa”, Zamawiający rozumie zakres prac projektowych wskazany w § 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129). 3. Pod pojęciem „teren miejski” – Zamawiający rozumie teren położony w granicach administracyjnych miasta. 4. Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 5. Pod pojęciem drogi publicznej – Zamawiający rozumie drogę zaliczoną na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 8. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w warunku 6.3.3.1. odpowiednio a) i b). 2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę dróg publicznych wraz z odwodnieniem, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, e) jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, f) jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodnokanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, g) jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, h) jedną osobę na stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności UWAGA: 1) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2) Zamawiający informuje,iż przy sprawdzeniu doświadczenia ww. osoby, okres w którym była realizowana wskazana usługa – (od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/) Zamawiający przyjmie zasadę: a. w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r. b. w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013 r.-30.09.2013 r. c. w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014 r. – 28.04.2015 r. - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014 r. - 28.04.2015 r. 3) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.). 5) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: I.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 dróg publicznych na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę drogi publicznej/dróg publicznych na terenie miejskim. Uwaga: 1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w Art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 2. Pod pojęciem „dokumentacja projektowa”, Zamawiający rozumie zakres prac projektowych wskazany w § 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129). 3. Pod pojęciem „teren miejski” – Zamawiający rozumie teren położony w granicach administracyjnych miasta. 4. Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 5. Pod pojęciem drogi publicznej – Zamawiający rozumie drogę zaliczoną na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 8. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w warunku 6.3.3.1. odpowiednio a) i b). 2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę dróg publicznych wraz z odwodnieniem, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, e) jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, f) jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodnokanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, g) jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, h) jedną osobę na stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności UWAGA: 1) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2) Zamawiający informuje, iż przy sprawdzeniu doświadczenia ww. osoby, okres w którym była realizowana wskazana usługa – (od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/) Zamawiający przyjmie zasadę: a. w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r. b. w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013 r.-30.09.2013 r. c. w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014 r. – 28.04.2015 r. - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014 r. - 28.04.2015 r. 3) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.). 5) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-29, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-30, godzina: 11:00
Data dodania 15-04-2019
Ostatnia modyfikacja 16-04-2019