Drukuj PDF
Zmiana treści Odśnieżanie dróg gminnych
Identyfikator #10826917
Podgląd Oferta przeglądana 92 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
86-010 Koronowo
Al. Wolności 4 9,00
Telefon: 52 5860400,
Fax: 523 822 562
Email: przetargi@zgkim.koronowo.pl ,
Kontakt
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
Al. Wolności 4
86-010 Koronowo
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz
Opis
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów-6 zadań. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo- Rejon 1 Mąkowarsko, Lucim. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-03-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo -Rejon 2 : Bytkowice, Okole, Stopka, Stary Dwór, Gościeradz. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-03-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: Odśnieżania dróg gminnych - Rejon 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo - Rejon 3 : Łąsko Wielkie, Łąsko Małe, Huta, Sitowiec, Wilcze. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiący załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-03-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 4Nazwa: Odśnieżania dróg gminnych - Rejon 41) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo - Rejon 4: Salno, Gogolin, Gogolinek, Witoldowo, Byszewo. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-03-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 5Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych - Rejon 51) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo - Rejon 5: Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec, Glinki, Samociążek. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-03-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 6Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych - Rejon 6.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo - Rejon 6 : Nowy Dwór, Buszkowo, Skarbiewo, Więzowno. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-03-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:ZP.261.12.2020
Termin składania ofert 26-10-2020
Miejsce i termin składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
Al. Wolności 4 9,00
86-010 Koronowo
kujawsko-pomorskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
90620000-9: Usługi odśnieżania
Branże
Budownictwo drogowe:
  • zimowe utrzymanie dróg, montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej
Specyfikacja
Link SIWZ http://bipzgkim.koronowo.pl/?app=przetargi
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jednym pojazdem mechanicznym z pługiem. Pługi powinny być zamontowane na ciągnikach rolniczych z napędem 4x4 o mocy nie mniejszej niż 120 KM. Zarejestrowany sprzęt przystosowany do odśnieżania dróg musi posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie w zakresie OC. Pojazdy mechaniczne muszą być dopuszczone przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych, posiadać zamontowaną lampę ostrzegawczą z żółtym migającym światłem ostrzegawczym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Po wezwaniu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu rejestracyjnego (w przypadku braku informacji o mocy silnika także innego dokumentu poświadczającego ilość KM) wraz z dowodem ubezpieczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2021-03-31
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie cena 100,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:Al. Wolności 4, 86-010 KoronowoTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-20godzina: 09:00


UWAGA:
Inny termin składania ofert:
Tekst z SIWZ:
"Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo –
sekretariat do dnia 26.10.2020 r. do godziny 9:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ."
Data dodania 16-10-2020
Ostatnia modyfikacja 19-10-2020