Drukuj PDF
Zmiana treści Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Identyfikator #10461696
Podgląd Oferta przeglądana 7 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
GMINA CEKCYN
89-511 Cekcyn
ul. Szkolna 2 , godzina: 10:00
Telefon: (052) 3347550
Fax: (052) 3347580
Email: przetargi@cekcyn.pl
WWW: http://bip.cekcyn.pl
Kontakt
GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
Województwo/Powiat
kujawsko-pomorskie / tucholski
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Trzebciny. 2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 3. Zadanie zostanie zrealizowane w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie tucholskim, gminie Cekcyn, miejscowości Trzebciny. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia przebiegać będzie w 2 etapach. ETAP I: 4.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: - budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 425,50 m - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE225 mm (przewierty) – 622,50 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 19 szt. - budowa studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 8 szt. 4.2 Budowa tłoczni ścieków wraz z jej wyposażeniem i zasilaniem elektroenergetycznym: - budowa tłoczni ścieków T wraz z wyposażeniem (zbiornik tłoczni DN2500 z kręgów żelbetowych, H=4,0m, pompy 2 x 7,5kW, budowa studni wodomierzowej wraz z przyłączem wodomierzowym z rur PE40, długości 13m), - budowa przyłącza elektroenergetycznego – 27 m. - zagospodarowanie tłoczni ścieków wraz z drogą dojazdową. ETAP II: 4.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: - budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 1333,00 m - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE225 mm (przewierty) – 270,50 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 33 szt. - budowa studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 8 szt. 4.4 Przyłącza kanalizacji sanitarnej, w tym: - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 – 443,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PE160 mm (przewierty) – 302,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PE225 mm (przewierty) – 11,00 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 69 szt. 4.5 Przyłącza kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków: - budowa przepompowni przydomowych DN800 z kompletem wyposażenia – 3 szt. - budowa przyłączy ciśnieniowych z rur PE40 – 13,00 m - budowa przyłączy ciśnieniowych z rur PE40 (przewierty) – 19,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 – 45,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 48,00 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 4 szt. 4.6 Budowa rurociągu tłocznego, w tym: - rurociąg tłoczny z rur PE110 – 1.350,50 m - przewiert sterowany rurami PE110 – 555,50 m - studnie z węzłami napowietrzającymi rurociąg tłoczny – 3 szt. - studnie z zaworami na- i odpowietrzającymi rurociąg tłoczny – 4 sz. - rurociąg napowietrzający PE32 – 1.906,00 m - komory zasuw – 4 szt. 4.7 Budowa tłoczni ścieków PT1 wraz z rurociągiem tłocznym, w tym: - budowę tłoczni ścieków PT1 wraz z wyposażeniem (zbiornik tłoczni DN1200 z kręgów żelbetowych, H=3,0m, pompy szt. 2x2,2kW), - rurociąg tłoczny obejmujący: - rurociąg tłoczny z rur PE110 – 403,00 m - przewiert sterowany rurami PE110 – 17,00 m 4.8 Budowa sieci wodociągowej, w tym: - budowę sieci z rur PE110 – długości 306,00 m - budowę hydrantów nadziemnych DN80 – 2szt. 4.9 Budowa przyłącza wodociągowego: - z rur PE90 długości 446,5 m - z rur PE40 długości 64,00 m - budowę hydrantu nadziemnego DN80 – 1szt. W projekcie budowlanym dla zadania wskazanego powyżej zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w szerszym zakresie. Przedmiotem niniejszego zamówienia objęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni kanalizacyjnej Sr-4 (dz. ewid. 97/6) w miejscowości Trzebciny z wyłączeniem odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S-96 do S-158 oraz budowę sieci wodociągowej węzeł W14 do W18 i przyłącza wodociągowego do działki nr 36/2 położonej w miejscowości Trzebciny.
"Numer referencyjny:
ZP.271.7.2020
Termin składania ofert 22-05-2020
Miejsce i termin składania ofert GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2 , godzina: 10:00
89-511 Cekcyn
kujawsko-pomorskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45000000-7: Roboty budowlane
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152-2: Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45233142-6: Roboty w zakresie naprawy dróg
45315300-1: Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5: Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100-6: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Branże
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje zewnętrzne
Specyfikacja
Link SIWZ http://bip.cekcyn.pl/a,21725,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-budowa-sieci-kanaliza.html
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej (oddzielnie lub łącznie) o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia wykazu osób, o którym mowa w sekcji III.5.1 Ogłoszenia oraz pkt VI.6.2 SIWZ. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium, 4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów – jeśli dotyczy.
Wadium
Tak, 15.000,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2021-04-30
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Gmina Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89 - 511 Cekcyn
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-14
godzina: 10:00
Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cekcyn z siedzibą w Cekcynie (89-511) przy ul. Szkolna 2, adres e-mail: gmina@cekcyn.pl , numer telefonu 052 33 47 550; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cekcyn jest Pan Krzysztof Stanek, kontakt: iod.gmina@cekcyn.pl ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Trzebciny” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt „c”, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium, 4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów – jeśli dotyczy.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Trzebciny. 2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 3. Zadanie zostanie zrealizowane w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie tucholskim, gminie Cekcyn, miejscowości Trzebciny. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia przebiegać będzie w 2 etapach. ETAP I: 4.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: - budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 425,50 m - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE225 mm (przewierty) – 622,50 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 19 szt. - budowa studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 8 szt. 4.2 Budowa tłoczni ścieków wraz z jej wyposażeniem i zasilaniem elektroenergetycznym: - budowa tłoczni ścieków T wraz z wyposażeniem (zbiornik tłoczni DN2500 z kręgów żelbetowych, H=4,0m, pompy 2 x 7,5kW, budowa studni wodomierzowej wraz z przyłączem wodomierzowym z rur PE40, długości 13m), - budowa przyłącza elektroenergetycznego – 27 m. - zagospodarowanie tłoczni ścieków wraz z drogą dojazdową. ETAP II: 4.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: - budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 1530,00 m - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE225 mm (przewierty) – 73,50 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 33 szt. - budowa studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 8 szt. 4.4 Przyłącza kanalizacji sanitarnej, w tym: - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 – 443,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PE160 mm (przewierty) – 302,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PE225 mm (przewierty) – 11,00 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 69 szt. 4.5 Przyłącza kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków: - budowa przepompowni przydomowych DN800 z kompletem wyposażenia – 3 szt. - budowa przyłączy ciśnieniowych z rur PE40 – 13,00 m - budowa przyłączy ciśnieniowych z rur PE40 (przewierty) – 19,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 – 45,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 48,00 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 4 szt. 4.6 Budowa rurociągu tłocznego, w tym: - rurociąg tłoczny z rur PE110 – 1.350,50 m - przewiert sterowany rurami PE110 – 555,50 m - studnie z węzłami napowietrzającymi rurociąg tłoczny – 3 szt. - studnie z zaworami na- i odpowietrzającymi rurociąg tłoczny – 4 sz. - rurociąg napowietrzający PE32 – 1.906,00 m - komory zasuw – 4 szt. 4.7 Budowa tłoczni ścieków PT1 wraz z rurociągiem tłocznym, w tym: - budowę tłoczni ścieków PT1 wraz z wyposażeniem (zbiornik tłoczni DN1200 z kręgów żelbetowych, H=3,0m, pompy szt. 2x2,2kW), - rurociąg tłoczny obejmujący: - rurociąg tłoczny z rur PE110 – 403,00 m - przewiert sterowany rurami PE110 – 17,00 m 4.8 Budowa sieci wodociągowej, w tym: - budowę sieci z rur PE110 – długości 306,00 m - budowę hydrantów nadziemnych DN80 – 2szt. 4.9 Budowa przyłącza wodociągowego: - z rur PE90 długości 446,5 m - z rur PE40 długości 64,00 m - budowę hydrantu nadziemnego DN80 – 1szt. W projekcie budowlanym dla zadania wskazanego powyżej zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w szerszym zakresie. Przedmiotem niniejszego zamówienia objęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni kanalizacyjnej Sr-3 (dz. ewid. 97/6) w miejscowości Trzebciny z wyłączeniem odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S-96 do S-158 oraz budowę sieci wodociągowej węzeł W14 do W18 i przyłącza wodociągowego do działki nr 36/2 położonej w miejscowości Trzebciny.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Trzebciny. 2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 3. Zadanie zostanie zrealizowane w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie tucholskim, gminie Cekcyn, miejscowości Trzebciny. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia przebiegać będzie w 2 etapach. ETAP I: 4.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: - budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 425,50 m - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE225 mm (przewierty) – 622,50 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 19 szt. - budowa studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 8 szt. 4.2 Budowa tłoczni ścieków wraz z jej wyposażeniem i zasilaniem elektroenergetycznym: - budowa tłoczni ścieków T wraz z wyposażeniem (zbiornik tłoczni DN2500 z kręgów żelbetowych, H=4,0m, pompy 2 x 7,5kW, budowa studni wodomierzowej wraz z przyłączem wodomierzowym z rur PE40, długości 13m), - budowa przyłącza elektroenergetycznego – 27 m. - zagospodarowanie tłoczni ścieków wraz z drogą dojazdową. ETAP II: 4.3 Budowa kanalizacji sanitarnej: - budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 1333,00 m - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE225 mm (przewierty) – 270,50 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 33 szt. - budowa studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 8 szt. 4.4 Przyłącza kanalizacji sanitarnej, w tym: - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 – 443,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PE160 mm (przewierty) – 302,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PE225 mm (przewierty) – 11,00 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 69 szt. 4.5 Przyłącza kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków: - budowa przepompowni przydomowych DN800 z kompletem wyposażenia – 3 szt. - budowa przyłączy ciśnieniowych z rur PE40 – 13,00 m - budowa przyłączy ciśnieniowych z rur PE40 (przewierty) – 19,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 – 45,00 m - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 – 48,00 m - budowa studni rewizyjnych PVC400 – 4 szt. 4.6 Budowa rurociągu tłocznego, w tym: - rurociąg tłoczny z rur PE110 – 1.350,50 m - przewiert sterowany rurami PE110 – 555,50 m - studnie z węzłami napowietrzającymi rurociąg tłoczny – 3 szt. - studnie z zaworami na- i odpowietrzającymi rurociąg tłoczny – 4 sz. - rurociąg napowietrzający PE32 – 1.906,00 m - komory zasuw – 4 szt. 4.7 Budowa tłoczni ścieków PT1 wraz z rurociągiem tłocznym, w tym: - budowę tłoczni ścieków PT1 wraz z wyposażeniem (zbiornik tłoczni DN1200 z kręgów żelbetowych, H=3,0m, pompy szt. 2x2,2kW), - rurociąg tłoczny obejmujący: - rurociąg tłoczny z rur PE110 – 403,00 m - przewiert sterowany rurami PE110 – 17,00 m 4.8 Budowa sieci wodociągowej, w tym: - budowę sieci z rur PE110 – długości 306,00 m - budowę hydrantów nadziemnych DN80 – 2szt. 4.9 Budowa przyłącza wodociągowego: - z rur PE90 długości 446,5 m - z rur PE40 długości 64,00 m - budowę hydrantu nadziemnego DN80 – 1szt. W projekcie budowlanym dla zadania wskazanego powyżej zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w szerszym zakresie. Przedmiotem niniejszego zamówienia objęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni kanalizacyjnej Sr-4 (dz. ewid. 97/6) w miejscowości Trzebciny z wyłączeniem odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S-96 do S-158 oraz budowę sieci wodociągowej węzeł W14 do W18 i przyłącza wodociągowego do działki nr 36/2 położonej w miejscowości Trzebciny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-14, godzina 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-22, godzina 10:00,
Data dodania 29-04-2020
Ostatnia modyfikacja 08-05-2020