Drukuj PDF
Zmiana treści Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania
Identyfikator #10148279
Podgląd Oferta przeglądana 51 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie
18-421 Piątnica
Marianowo 7, godzina: 09:55
Telefon: 862 166 611
Fax: 862 166 611
Email: zsrmari@izd.psl.org.pl
WWW: marianowo.edupage.org/
Kontakt
Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie
None
18-421 Piątnica
Województwo/Powiat
podlaskie / Łomża
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), markowym, nieużywanym wcześniej w innych projektach posiadającym odpowiednie certyfikaty. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. 4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy uwzględniając godziny pracy Zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego rozpakowaniu w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych licencji do pełnego działania oprogramowania przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 7. System operacyjny musi być zainstalowany przez producenta. Zamawiający nie wymaga fabrycznej instalacji oprogramowania biurowego. 8. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 9. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 10. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawa spełnia równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawa spełnia równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawa, spełnia wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 11. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 12. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę. 13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie; minimalnie: 24 miesiące - kryterium oceny ofert „okres gwarancji”. 14. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego. 15. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy: a. Bezpłatny serwis gwarancyjny z odbiorem niesprawnego sprzętu przez Wykonawcę i dostarczeniem go po naprawie do siedziby Zamawiającego. Naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. b. Czas reakcji – ten sam dzień lub następny dzień roboczy. c. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od tego, który został zareklamowany). 16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad. 17. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Komputery przenośne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), markowym, nieużywanym wcześniej w innych projektach posiadającym odpowiednie certyfikaty. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. 4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy uwzględniając godziny pracy Zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego rozpakowaniu w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych licencji do pełnego działania oprogramowania przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 7. System operacyjny musi być zainstalowany przez producenta. Zamawiający nie wymaga fabrycznej instalacji oprogramowania biurowego. 8. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 9. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 10. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawa spełnia równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawa spełnia równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawa, spełnia wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 11. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 12. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę. 13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie; minimalnie: 24 miesiące - kryterium oceny ofert „okres gwarancji”. 14. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego. 15. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy: a. Bezpłatny serwis gwarancyjny z odbiorem niesprawnego sprzętu przez Wykonawcę i dostarczeniem go po naprawie do siedziby Zamawiającego. Naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. b. Czas reakcji – ten sam dzień lub następny dzień roboczy. c. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od tego, który został zareklamowany). 16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad. 17. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Drukarki laserowe1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), markowym, nieużywanym wcześniej w innych projektach posiadającym odpowiednie certyfikaty. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. 4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy uwzględniając godziny pracy Zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego rozpakowaniu w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych licencji do pełnego działania oprogramowania przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 7. System operacyjny musi być zainstalowany przez producenta. Zamawiający nie wymaga fabrycznej instalacji oprogramowania biurowego. 8. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 9. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 10. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawa spełnia równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawa spełnia równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawa, spełnia wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 11. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 12. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę. 13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie; minimalnie: 24 miesiące - kryterium oceny ofert „okres gwarancji”. 14. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego. 15. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy: a. Bezpłatny serwis gwarancyjny z odbiorem niesprawnego sprzętu przez Wykonawcę i dostarczeniem go po naprawie do siedziby Zamawiającego. Naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. b. Czas reakcji – ten sam dzień lub następny dzień roboczy. c. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od tego, który został zareklamowany). 16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad. 17. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), markowym, nieużywanym wcześniej w innych projektach posiadającym odpowiednie certyfikaty. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. 4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy uwzględniając godziny pracy Zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego rozpakowaniu w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych licencji do pełnego działania oprogramowania przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 7. System operacyjny musi być zainstalowany przez producenta. Zamawiający nie wymaga fabrycznej instalacji oprogramowania biurowego. 8. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 9. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne". 10. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawa spełnia równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawa spełnia równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawa, spełnia wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 11. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 12. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę. 13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie; minimalnie: 24 miesiące - kryterium oceny ofert „okres gwarancji”. 14. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego. 15. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy: a. Bezpłatny serwis gwarancyjny z odbiorem niesprawnego sprzętu przez Wykonawcę i dostarczeniem go po naprawie do siedziby Zamawiającego. Naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. b. Czas reakcji – ten sam dzień lub następny dzień roboczy. c. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od tego, który został zareklamowany). 16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad. 17. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42940000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
ZP/2019/2/1/4
Termin składania ofert 04-12-2019
Miejsce i termin składania ofert Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie
Marianowo 7, godzina: 09:55
18-421 Piątnica
podlaskie
Oryginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
30213100-6: Komputery przenośne
30232110-8: Drukarki laserowe
42940000-7: Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw
Branże
Art. Biurowe:
  • kserokopiarki, skanery, faksy, telefaksy, urządzenia wielofunkcyjne
Komputery:
  • akcesoria, sprzęt, serwery, urządzenia sieciowe
  • oprogramowanie
Specyfikacja
Link SIWZ https://marianowo.edupage.org/a/2019-1
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498); III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Formularz cenowy – Załącznik nr 3 do SIWZ 1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp najkorzystniejszy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zostanie zamieszczony razem z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 7 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się.
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2019-12-16
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kod CPV
30232110-8
42940000-7
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, Marianowo 7, 18-421 Marianowo
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04
godzina: 09:55
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Formularz cenowy – Załącznik nr 3 do SIWZ 1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp najkorzystniejszy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp zostanie zamieszczony razem z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 7 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się.

Ogłoszenie nr 540257749-N-2019 z dnia 27-11-2019 r.

Ogłoszenie nr 540257749-N-2019 z dnia 27-11-2019 r.
Piątnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 628244-N-2019
Data: 26/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie, Krajowy numer identyfikacyjny 98393000000000, ul. , 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 166 611, e-mail zsrmari@izd.psl.org.pl , faks 862 166 611.
Adres strony internetowej (url): https://marianowo.edupage.org/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie z podziałem na trzy zadania
W ogłoszeniu powinno być: Zakup wraz z dostawą giętarki, sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie z podziałem na cztery zadania

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-04, godzina: 09:55,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 09:55,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zadanie nr 4 - Giętarka 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń, maszyn, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia. 2. Obowiązki wykonawcy:  Dostawa maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych zgodnie z „OPZ”. Przedmiot dostawy powinien być nowy tzn. nieużywany przed dostarczeniem.  Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dostawy objęte przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami, dokumentacją oraz postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń.  Wniesienie, ustawienie i montaż dostarczonego wyposażenia.  Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia stosownie do postanowień zawartych we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Uruchomienie, przeprowadzenie szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznej obsługi dostarczonych elementów zamówienia.  Zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia dostawy.  Doprowadzenie wyposażanego budynku oraz terenu wokół niego do stanu, nie gorszego, niż w dniu rozpoczęcia dostawy, usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. - na własny koszt, w terminie przed odbiorem.  Zaoferowanie wyposażenia spełniającego wymogi ilościowe oraz materiałowe i użytkowe określone w „OPZ”.  Urządzenia, maszyny, sprzęt lub wyposażenie muszą posiadać Deklarację Zgodności CE lub równoważną.  Urządzenia, maszyny, sprzęt lub wyposażenie muszą posiadać instrukcję w języku polskim w szczególności DTR (dokumentacja techniczno rozruchowa).  Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w ramach przewidzianego wynagrodzenia.  Wskazane w „OPZ” parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na sprzęt o parametrach wyższych.  Minimalna gwarancja na oferowany sprzęt: 24 miesiące od dnia odbioru.  Wszystkie maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz zmiany wymiarów /oprócz dopuszczalnych zakresów tolerancji/ i materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.  Podane wymiary wyposażenia należy traktować jako przybliżone, dopuszczalne są odchylenia do ±5%, większe wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.  Dostarczany sprzęt musi być gotowy do użytku wraz z przeprowadzonym pierwszym rozruchem i przeszkoleniu pracowników.  Przekazanie dokumentacji odbiorowej/atesty, certyfikaty, protokoły szkoleń, kart katalogowych itp., oraz szczegółowego zestawienia dostarczanych: urządzeń, sprzętu, wyposażenie oraz pomocy dydaktycznych wraz z jednostkowymi cenami netto/brutto i wartością brutto /jako warunek konieczny odbioru/.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za dozór dostawy do czasu podpisania protokołu odbioru.  Rozliczenie dostawy wraz z montażem: a) warunkiem rozliczenia dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, b) o całkowitym zakończeniu dostawy oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego pisemnie e-mail: zsmarianowo@wp.eu , c) Zamawiający odmówi odbioru dostawy w przypadku:  stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonego sprzętu, a parametrami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami, uszkodzenia lub stwierdzenia wad uniemożliwiających użycie sprzętu,  braku dostarczenia, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi innych dokumentów odbiorowych/skompletowane w jednej teczce, ze spisem treści/, lub akcesoriów które producent dołącza w komplecie ze sprzętem,  braku dokonania wstępnego rozruchu urządzeń tego wymagających i przeszkolenia personelu użytkownika potwierdzonego stosownymi dokumentami In p. protokół szkolenia/.  W razie przedłużenia rozpoczęcia terminu dostawy, ewentualne zmagazynowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie na koszt Wykonawcy i na wezwanie Zamawiającego dostarczone w terminie 7 dni od dnia wezwania do dostawy.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską o czym mowa w roz. II pkt 5 SIWZ.  Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w załącznikach nr 5 do SIWZ.  Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiącej odpowiednio załącznik Nr 6 do SIWZ.  W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych opisywanym dopuszczonych do obrotu na rynku Unii Europejskiej.  W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1 - 3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe.  Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  Wykonawca, który na etapie realizacji zamówienia, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 42000000

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: Giętarka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń, maszyn, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia. 2. Obowiązki wykonawcy:  Dostawa maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych zgodnie z „OPZ”. Przedmiot dostawy powinien być nowy tzn. nieużywany przed dostarczeniem.  Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dostawy objęte przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami, dokumentacją oraz postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń.  Wniesienie, ustawienie i montaż dostarczonego wyposażenia.  Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia stosownie do postanowień zawartych we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Uruchomienie, przeprowadzenie szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznej obsługi dostarczonych elementów zamówienia.  Zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia dostawy.  Doprowadzenie wyposażanego budynku oraz terenu wokół niego do stanu, nie gorszego, niż w dniu rozpoczęcia dostawy, usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. - na własny koszt, w terminie przed odbiorem.  Zaoferowanie wyposażenia spełniającego wymogi ilościowe oraz materiałowe i użytkowe określone w „OPZ”.  Urządzenia, maszyny, sprzęt lub wyposażenie muszą posiadać Deklarację Zgodności CE lub równoważną.  Urządzenia, maszyny, sprzęt lub wyposażenie muszą posiadać instrukcję w języku polskim w szczególności DTR (dokumentacja techniczno rozruchowa).  Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w ramach przewidzianego wynagrodzenia.  Wskazane w „OPZ” parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na sprzęt o parametrach wyższych.  Minimalna gwarancja na oferowany sprzęt: 24 miesiące od dnia odbioru.  Wszystkie maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz zmiany wymiarów /oprócz dopuszczalnych zakresów tolerancji/ i materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.  Podane wymiary wyposażenia należy traktować jako przybliżone, dopuszczalne są odchylenia do ±5%, większe wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.  Dostarczany sprzęt musi być gotowy do użytku wraz z przeprowadzonym pierwszym rozruchem i przeszkoleniu pracowników.  Przekazanie dokumentacji odbiorowej/atesty, certyfikaty, protokoły szkoleń, kart katalogowych itp., oraz szczegółowego zestawienia dostarczanych: urządzeń, sprzętu, wyposażenie oraz pomocy dydaktycznych wraz z jednostkowymi cenami netto/brutto i wartością brutto /jako warunek konieczny odbioru/.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za dozór dostawy do czasu podpisania protokołu odbioru.  Rozliczenie dostawy wraz z montażem: a) warunkiem rozliczenia dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, b) o całkowitym zakończeniu dostawy oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego pisemnie e-mail: zsmarianowo@wp.eu , c) Zamawiający odmówi odbioru dostawy w przypadku:  stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonego sprzętu, a parametrami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami, uszkodzenia lub stwierdzenia wad uniemożliwiających użycie sprzętu,  braku dostarczenia, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi innych dokumentów odbiorowych/skompletowane w jednej teczce, ze spisem treści/, lub akcesoriów które producent dołącza w komplecie ze sprzętem,  braku dokonania wstępnego rozruchu urządzeń tego wymagających i przeszkolenia personelu użytkownika potwierdzonego stosownymi dokumentami In p. protokół szkolenia/.  W razie przedłużenia rozpoczęcia terminu dostawy, ewentualne zmagazynowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie na koszt Wykonawcy i na wezwanie Zamawiającego dostarczone w terminie 7 dni od dnia wezwania do dostawy.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską o czym mowa w roz. II pkt 5 SIWZ.  Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w załącznikach nr 5 do SIWZ.  Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiącej odpowiednio załącznik Nr 6 do SIWZ.  W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych opisywanym dopuszczonych do obrotu na rynku Unii Europejskiej.  W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1 - 3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe.  Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  Wykonawca, który na etapie realizacji zamówienia, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42000000, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-12-16 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert. DTK&W
Data dodania 27-11-2019
Ostatnia modyfikacja 28-11-2019