cofnij                        Usuń ze schowkadrukuj
Ogłoszenie nr 8696121
Dane organizatora SPIN-US sp. z o.o.
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
Tel. 577 000 296
E-mail kbednarczyk@us.edu.pl
WWW spinus.pl/11052018/
Oryginalna treść ogłoszenia Katowice, 11.05.2018 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNa dostawę odczynników chemicznychfinansowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” dofinansowanym ze środków: MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.I. Informacje ogólne.1. Nazwa i adres Zamawiającego:SPIN-US sp. z o.o.ul. Bankowa 12Katowice, 40-007II. Osoba uprawniona do kontaktówOsobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego: w kwestiach merytorycznych : mgr Katarzyna Bednarczyk , e-mail: kbednarczyk@us.edu.pl w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail:przemyslaw.ziemski@us.edu.plIII. Przedmiot zamówienia.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Dostawa odczynników chemicznych zgodnie ze specyfikacją zawartą zapytaniu ofertowego dlarealizacji pracy przedwdrożeniowej nr 9/NAB3/II+/2017 i 8/NAB3/II+/2017Tabela 1. Zestawienie zakresu dostawyNrNazwapozycji1.2-propanol, suchy,THF, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor,2.3.4.5.6.7.8.9.1011.12.13.≥99.9%NMP ( 1-Methyl-2-pyrrolidone)tert-butanol, CZDAmetanol, CZDA1-butanol, CZDAchloroform-d, 99,8% atom Ddimetylosulfotlenek-d6, 99,9% atom Dwoda-d2, 99,9% atom Dmetanol-d4 >99,8% atom Deter tert-butylowo-glicydolowy (tert-butyl glicydyl ether)tert-butyl peroxide (Luperox)Chlorek sodu (NaCl) cz.d.a.Ilość6 L36 L6 L3 L6 L2 L250g50g100g10x0,75ml ampułki10 L1 L15 kg1Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnychrozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne doprzedmiotu oferty jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych,użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od produktówwymienionych w Tabeli nr 1.. Ze względu na kontynuację prac badawczych w ramach przedmiotowegoprojektu ich specyfikę i unikalnycharakter stosowane w procesie badawczymodczynniki/materiały/posiadane urządzenia w istotnym stopniu wpłyną na kształt prowadzonych pracB+R, w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterzepodano nr katalogowy produktu/ów /bądź ich nazwę. Przez jakość zamawianych produktówZamawiający rozumie wszelkie parametry określone w specyfikacji jakościowej, świadectwie kontrolijakości, certyfikatach bądź innych równoważnych dokumentach. Parametry te Zamawiający określapoprzez odniesienie do specyfikacji zawartych w katalogach i na stronach internetowych wskazanych wpostępowaniu ofertowym produktów (nazwy własne, numery katalogowe).2. Opis sposobu świadczenia (realizacji) :Wykonawca (Oferent, który złożył wybraną ofertę) zobowiązany jest do:a. ścisłej współpracy z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego,b. dostarczeniu w terminie przedmiotu dostawyc. terminowego i rzetelnego wykonania zlecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami orazterminami.3. Termin wykonania zamówienia (dostawy): do 22.06.2018 r.4. Miejsce dostawy: SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, Katowice 40-0075. Dostawa będzie realizowana w ramach projekt pt. „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego napodstawie umowy o dofinansowanie nr MNISW/2017/DIR/37/II+IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie:1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia;2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązaniaosobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobamiupoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi wimieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedurywyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w liniiprostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub wstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli3. Wypełnił i podpisał formularz ofertowy – załącznik nr 1V Kryteria wyboru oferty:21. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają minimalne wymagania w zakresie oferowanejusługi.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy w przypadku, gdy cena całkowitaoferty jest niższa o co najmniej 30% od:a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przedwszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert albob) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej zuwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnejzmiany cen rynkowych.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.4. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę Zamówienia.5. Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:a. Kryterium: cena całkowita za realizację usługi;Waga - 100%VI. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej:1. Podpisany i wypełniony formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszegozaproszenia ofertowego.VII. Miejsce i termin składania ofert:1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć:a. osobiście: SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, Katowice 40-007,b. przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w,c. przesłać na adres poczty elektronicznej: spin@us.edu.pl2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.3. Termin składania ofert: 21.05.2018 do godziny 15:004. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.VIII. Informacje dodatkowe:1. Warunki płatności:a. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany jednostronnie przez Zamawiającego protokółbez uwag i zastrzeżeń.b. przelew bankowy maksymalnie do 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej fakturyVAT/rachunku.2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentombiorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.3
Data dodania 2018-05-11
Przejdź na początek ogłoszenia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK