cofnij                        dodaj do schowkadrukuj
Ogłoszenie nr 8617767
Dane organizatora Gmina Lublin
20-109 Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Tel. 814 663 000
Fax. 814 663 001
E-mail zamowienia@lublin.eu
WWW bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/2018-04-12-licytacja-elektroniczna-na-dostawe-odczynnikow-laboratoryjnych,36,18914,2.html
Oryginalna treść ogłoszenia Ogłoszenie nr 543348-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.
Gmina Lublin: Dostawa odczynników laboratoryjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1 , 20-109   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): http://lublin.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wniosek należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oznakowany: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - dostawa odczynników laboratoryjnych - Nr sprawy: ZP-P-I.271.54.2018.
Adres:
Urząd Miasta Lulin Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, pok nr 3
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych
Numer referencyjny: ZP-I.271.54.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych. 2.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. 3.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy w opakowaniach fabrycznie nowych, najwyższej jakości, spełniające wymogi obowiązujących przepisów, posiadające dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji 70 dni od daty zawarcia umowy SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jej wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych) PLN.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa Czas trwania: 10 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2018-04-20 godzina: 10:30:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni od daty przekazania zaproszeń o godz. 11:00 Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:10
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: UMOWA NR ……../OW/18 zawarta w dniu ................. r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ...................... – ...................... – zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, a ............. z siedzibą w ............., NIP ..........., REGON ............., reprezentowaną przez: ...................... – ................, zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z realizacją przez Gminę Lublin projektu Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. § 1 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, zwanych dalej odczynnikami, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. 3.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy w opakowaniach fabrycznie nowych, najwyższej jakości, spełniające wymogi obowiązujących przepisów, posiadające dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie. § 2 1.Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rzeczy dostarczanych w ramach niniejszej umowy, posiada prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, że nie są one dotknięte żadną wadą fizyczną i wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. 2.Wykonawca oświadcza, że odczynniki objęte niniejszą umową zostały zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta. § 3 1.W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca dostarczy odczynniki własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do miejsc spełnienia świadczenia, wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy, wraz z wymaganymi dokumentami. 2.Miejscami spełnienia świadczenia, o których mowa w ust. 1 są: 1)budynek Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie przy Alejach Racławickich 7 – dla odczynników z poz. 1 – 7, załącznika nr 1 do niniejszej umowy; 2)budynek Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 11 – dla odczynników z poz. 8 – 9, załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 3.Wykonawca zapewni takie opakowanie odczynników oraz warunki transportu, jakie są wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do Zamawiającego. 4.Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu odczynników do Zamawiającego oraz warunków jakich można się spodziewać u Zamawiającego. 5.Wraz z dostawą odczynników Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiającemu wszelkie dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na użytkowanie odczynników zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. 6.Dokumenty, o których mowa w ust. 5 będą sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. § 4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki o terminie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia. § 5 1.Wykonawca dostarczy wszystkie rzeczy będące przedmiotem umowy w ilościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w terminie 70 dni od daty zawarcia umowy. 2.Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę Strony uznają datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 6 1.Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu odczynników objętych niniejszą umową, zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. 2.Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy. 3.Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. § 7 1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. Za wadę Strony przyjmują w szczególności każdą niezgodność dostarczanych odczynników z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w czasie odbioru w terminie 7 od ich zgłoszenia, Zamawiający może odstąpić od umowy. 3.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru odczynników w przypadku braku dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie. § 8 1.Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w kwocie ......... zł (słownie: ..............) brutto, na którą składa się kwota netto ......... zł (słownie: ..............) oraz podatek VAT w wysokości 23%. 2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy niezbędne do jej wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy. 4.Z tytułu opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 5.Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. § 9 1.Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne odczynników objętych niniejszą umową. 2.Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu. 3.W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 4.Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 3. § 10 1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 4.W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych określonych w ust. 1. 5.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych. 6.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7.Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne. § 11 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 12 1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku gdy: 1)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2)konieczność dokonania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WL, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 3)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego lub zaleceń Instytucji Zarządzającej; 4)wynikną rozbieżności lub niejasności w nieistotnych postanowieniach umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 5)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzieli zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. § 13 Od obowiązków wynikających z umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie. § 14 Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. § 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. § 16 1.Strony postanawiają wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać polubownie. 2.W przypadku nierozwiązania sporu polubownie, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. § 17 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku gdy: 1)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2)konieczność dokonania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WL, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 3)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego lub zaleceń Instytucji Zarządzającej; 4)wynikną rozbieżności lub niejasności w nieistotnych postanowieniach umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 5)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzieli zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-20, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Iwona Wieżel – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 17.04.2018r. 3.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 3. 3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHData dodania 2018-04-12
Przejdź na początek ogłoszenia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK