cofnij                        dodaj do schowkadrukuj
Ogłoszenie nr 8617211
Dane organizatora Wojskowy Instytut Medyczny WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
04-141 Warszawa
Szaserów 128
Tel. 261 817 096
E-mail wzp@wim.mil.pl
WWW bip.wim.mil.pl
Oryginalna treść ogłoszenia Znak sprawy ZO/29/WZP/18
Znak sprawy: ZO/29/WZP/18
Warszawa 12.04.2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: dostawę odczynników.
I. Opis przedmiotu zamówienia
CPV
33696500-0
Opis
Odczynniki laboratoryjne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową rozumie się
pojedyncze zadanie. Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym nie będą
rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II. Główne warunki zapytania ofertowego:
a) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
dokumenty (materiały) z dokładnym opisem oferowanego towaru potwierdzające
zgodność z przedmiotem Zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia dowolnej pozycji w zadaniu bez
podania przyczyny.
d) Pytania dotyczące opisu przedmiotu będą rozpatrywane pod warunkiem wpłynięcia do
13.04.2018r. do godz. 14:00.
e) Sposób realizacji dostaw: jednorazowo
f) Koszt transportu pokrywa Wykonawca.
III. Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
a) złożyć na Formularzu Oferty w formie e-mail na adres: wzp@wim.mil.pl do dnia
16.04.2018 r. do godz.: 09:00
b) oznaczyć w tytule wiadomości
„Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników
Znak sprawy: ZO/29/WZP/18”
IV. Kryteria oceny ofert – 100% cena
V. Kontakt z Zamawiającym
Iwona Gawrecka, e-mail: wzp@wim.mil.pl
- 1 -Znak sprawy ZO/29/WZP/18
FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Wojskowy Instytut Medyczny
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wzp@wim.mil.pl
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel.: 261 817 096
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników.
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
...........................................................
............................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Zadanie 1
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
Zadanie 2
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
Zadanie 3
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
Zadanie 4
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
- 2 -Znak sprawy ZO/29/WZP/18
zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: 14 dni dla zadań 1-2, 7 dni dla zadania 3, 21 dni dla zadania 4
b) warunki płatności: przelew 30 dni,
c) minimalny termin ważności odczynników w dniu dostawy:
12 miesięcy w zakresie zadania 1 oraz 2, 6 tygodni w zakresie zadania 3
(proszę wpisać, minimum 6 miesięcy) .....................w zakresie zadania 4,
d) pokrycie kosztów dostawy.
3. Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
b) Zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
c) związani jesteśmy ofertą przez 60 dni
4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. formularz oferty
2. oferta cenowa w wersji elektronicznej (edytowalnej)
3. ...................................................................
*) niepotrzebne skreślić
................................dn. ............................
..............................................................
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
(pieczęć Wykonawcy)
- 3 -
Data dodania 2018-04-12
Przejdź na początek ogłoszenia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK