cofnij                        dodaj do schowkadrukuj
Ogłoszenie nr 8357287
Dane organizatora Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
Tel. 22 5720 336
Fax. (22) 57 20 290
E-mail ewa.cieslikowska@wum.edu.pl
WWW logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe
Oryginalna treść ogłoszenia ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)
Znak sprawy: ATZ_EC_1M19_2017_EL_14271_2018
I. ZAMAWIAJĄCY:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
REGON: 000288917
NIP: 525-00-05-828
Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Ewa Cieślikowska
Tel 22 5720 336
e-mail: ewa.cieslikowska@wum.edu.pl.
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Dostawa odczynników
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nr
1.
O p i s przedmiotu zamówienia
PBS bez Mg Ca, nr kat.: 21-040-CVR - (6 x 500 ml) lub produkt równoważny*
Ilość
10 op
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.
IV. MIEJSCE DOSTAWY:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3
02-106 Warszawa
V. GWARANCJA
1. Przedmiot dostawy musi pochodzić z produkcji bieżącej, a Wykonawca udzieli
Zamawiającemu minimum 12 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot dostawy z
wyłączeniem tego przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin
przydatności, w którym to przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację
Zamawiającego odnośnie dostawy przedmiotu o krótszym terminie przydatności.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.
4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób
czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia bądź według własnego wzoru
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wykonawcy z zastrzeżeniem, że będzie zawierać wymagane minimum, tj. nazwę Wykonawcy,
numer referencyjny postępowania, nazwę produktu, ceny jednostkowe brutto, termin dostawy,
okres udzielonej gwarancji jakości i zgodę na 30-dniowy termin płatności.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie
do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów dołączonych do oferty.
W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu,
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić
jej prawdziwości w inny sposób.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert
składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji w aktualnie obowiązującej wersji - Wykonawca zobowiązany jest do
jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości
dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą
stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.
Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane
strony. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności
w sposób zapobiegający dekompletacji oferty (dotyczy ofert przesłanych zgodnie z zapisem
części VIII ust. 2 lit. a i ust. 3 Zaproszenia).
Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy, tj. ATZ_EC_1M19_2017_EL_14271_2018
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ
W CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE: Wykonawca zobowiązany jest do określenia
klasy wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG lub wykazu wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z dyrektywą Rady 98/79/EWG oraz
załączenia do oferty odpowiednich deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE
nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do
których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa).
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w
języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
2. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnionym w Formularzu
cenowym, zobowiązany jest:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności
wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia
dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych.
3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej
przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
3. Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 18.01.2018 r. do godz. 10.00.
2. Oferty można składać:
a. W wersji papierowej na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki, 02-
106 Warszawa, ul. Pawińskiego 3. Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie znakiem sprawy
„ATZ_EC_1M19_2017_EL_14271_2018”.
b. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert:
 faksem na Nr (22) 57 20 290
 pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres:
ewa.cieslikowska@wum.edu.pl. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem
sprawy ATZ_EC_1M19_2017_EL_14271_2018.
3. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w pkt 2b VIII
Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do
dnia dostawy.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
 wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania
ofert, zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia zobowiązany jest na podstawie kalkulacji
szczegółowej podać łączną cenę ofertową brutto.
2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy, w
tym koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez
których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
(VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy ta została złożona po terminie składania ofert lub zawiera
rażąco niską cenę lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
X.
1.
2.
3.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
Liczba punktów oferty badanej = X A = cena min 100pkt
cena badana
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
XII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej zaproszeniu.
2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.
3. Informację o których mowa w pkt 2, Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o
udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej między
zamawiającym i wykonawcą lub w oparciu o pisemne zlecenie wykonania zamówienia.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz.
1478).
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Sporządził:
Zatwierdził:

Data dodania 2018-01-11
Przejdź na początek ogłoszenia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK