KLASYFIKACJA PKD

01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
02 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
05 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
10 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU
11 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
12 GÓRNICTWO RUD URANU I TORU
13 GÓRNICTWO RUD METALI
14 POZOSTAŁE GÓRNICTWO
15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
16 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
17 WŁÓKIENNICTWO
18 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU
22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
25 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
26 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
27 PRODUKCJA METALI
28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
34 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP
35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
37 PRZETWARZANIE ODPADÓW
40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
41 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY
45 BUDOWNICTWO
50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
55 HOTELE I RESTAURACJE
60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
61 TRANSPORT WODNY
62 TRANSPORT LOTNICZY
63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
64 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH
66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO- RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI
70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
72 INFORMATYKA
73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
74 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
80 EDUKACJA
85 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
90 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
95 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
96 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY
97 GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
99 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK